hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Akadémia aj ministerstvo životného prostredia odmietajú šírenie lží o reforme národných parkov

ilustračný obrázok

Obec reprezentovaná zástupcami Slovenskej akadémie vied (SAV) a Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) odsudzuje šírenie skreslených informácii a manipuláciu verejnej mienky rôznymi záujmovými skupinami a politickými predstaviteľmi, ktoré znevažujú dobrý úmysel zjednotiť ochranu prírody pod gesciu jedného ministerstva.
Tieto skupiny konajú tak napriek včera zverejneným výsledkom prieskumu verejnej mienky medzi obyvateľmi žijúcimi na území národných parkov. Viac ako 40% oslovených totiž vníma najmä výhody života v národnom parku, iba 28% pociťuje obmedzenia.
Svoju antikampaň v týchto dňoch vedú prevažne zoskupenia neštátnych vlastníkov lesov, ktorých sa prevod pozemkov vôbec netýka, či Slovenská lesnícka alebo poľovnícka komora, ktoré seba definujú, ako organizácie podporujúce záujmy vidieka. Nepravdivými a manipulatívnymi tvrdeniami pozývajú verejnosť na protest zajtra do Banskej Bystrice proti pripravovanej novele zákona o ochrane prírody a krajiny a proti reforme národných parkov.
Aj vo svojej pozvánke zavádzajú verejnosť takými ničím nepodloženými konštatovaniami, ktoré Ministerstvo životného prostredia SR, čiže gestor novely, na nedávnych odborných diskusiách a rokovaniach vyvrátilo hodnovernými argumentami.

Zavádzanie

Skutočnosť

Návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny bude mať pre obce a mestá výrazný vplyv na výpadok daní z nehnuteľností na úrovni 977 tis ročne...

Uvedený výpadok daní signalizovali zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska už na prvom stretnutí so zástupcami rezortu. MŽP SR navrhuje uhradiť výpadok dotknutým obciam zo zdrojov Environmentálneho fondu. Na rokovaniach v národných parkoch sa však zistilo, že skutočný dopad na rozpočet obcí bude výrazne menší. Samotné Štátne lesy totiž preklasifikovali väčšinu svojho majetku na území národných parkov na tzv. ochranné lesy, z ktorých sa daň z nehnuteľnosti ani v súčasnosti neplatí. Budúca zmena kategórie lesov na území národných parkov z hospodárskych na ochranné, resp. lesy osobitného určenia, môže zakladať výpadok miestnej dane z nehnuteľnosti (§ 6 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov). Legislatívna úprava je predmetom legislatívneho procesu LP/2021/438 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zníženie zamestnanosti, zhoršenie celkových hospodárskych a sociálnych pomerov.

Reforma národných parkov sa v skutočnosti týka len 18% súčasnej rozlohy Lesov SR, ani reformou nebude toto územie vyňaté z hospodárenia. Cieľom je znížiť ťažbu dreva odhadom o 20 – 30%. Rezort však súčasne počíta s posilnením mäkších foriem turistického ruchu. Skúsenosti z celého sveta potvrdzujú, že turistický ruch je podstatne výnosnejším odvetvím, než „tradičná“ exploatácia územia formou ťažby dreva.

Novela sa dotkne takmer 900 užívateľov poľovníckych revírov, čo predstavuje zhruba polovicu uznaných poľovných revírov na Slovensku...

Keby tento údaj bol pravdivý, znamenalo by to, že polovica poľovníckych revírov sa nachádza na štátnom území v národných parkoch, a odhaľuje to hlavnú motiváciu záujmových skupín, stojacich za organizáciou protestov. MŽP SR sa totiž netají tým, že síce bude rešpektovať platné zmluvy o revíroch, ale postupne ich bude prehodnocovať po vzore Vojenských lesov, ktoré zvýšili svoje príjmy z poľovníctva tým, že nahradili nájmy celých revírov predávaním poľovníckych povoleniek pre konkrétne osoby.

Ak by sa na takejto výmere presadila myšlienka samoregulácie voľne žijúcich populácií poľovnej zveri, tak sa na obrovskom území bude zver nekontrolovane množiť, spôsobovať škody...

V skutočnosti ide o strašenie nepravdivou predstavou. Nikto neplánuje zmeniť celé získané územie do bezzásahového režimu. Naviac, ani existujúce najprísnejšie prírodné rezervácie nie sú zdrojom „nekontrolovaného množenia“ zveri, naopak, najväčšie problémy s premnožením vznikajú v územiach, kde dochádza k umelému prikrmovaniu zveri, či už poľovníkmi, alebo nezabezpečenými odpadkami, prípadne energetickými plodinami.

Úradníci a politici rozhodujú „bez širokej odbornej diskusie“

V prípade novely zákona o ochrane prírody práve opak je pravdou. Žiadny iný zákon nebol v predstihu pred rokovaním v parlamente prediskutovaný v regiónoch s dotknutými záujmovými skupinami. Ilustráciou, že návrh reformy má podporu odborníkov je práve zverejnené stanovisko SAV a TUZVO.