hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Všeobecné informácie o spolufinancovaní projektov LIFE zo štátneho rozpočtu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný orgán pre program LIFE v Slovenskej republike poskytuje úspešným žiadateľom finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie projektov LIFE. Postupy a pravidlá prideľovania prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre účely spolufinancovania projektov v rámci programu LIFE a kompetencie organizačných útvarov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky sú stanovené v Mechanizme čerpania finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu v programovom období 2014-2020 (ďalej len „Mechanizmus LIFE“):

Príjemca spolufinancovania má v prípade záujmu možnosť uzatvoriť s  MŽP SR ako správcom majetku Slovenskej republiky Zmluvu o predkupnom práve. Uvedené je možné uplatniť v prípade, ak je predmetom schváleného projektu nákup nehnuteľností - pozemkov, ktoré príjemca spolufinancovania nadobudol na základe grantovej zmluvy.

Usmernenia v procese čerpania prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR pre úspešných žiadateľov o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu spolu s odporúčaniami k príprave žiadostí o platbu, príprave podpornej dokumentácie a monitorovacích správ k projektu sú stanovené v Príručke pre príjemcu spolufinancovania projektu LIFE zo štátneho rozpočtu v programovom období 2014-2020 (ďalej len Príručka pre príjemcu LIFE 2014-2020"): 

Predchádzajúce verzie dokumentov:

Systém spolufinancovania projektov LIFE v programovom období 2014 - 2020 nadväzuje na pravidlá a postupy spolufinancovania projektov LIFE+ zo štátneho rozpočtu pre obdobie 2007 - 2013 a vychádza z Nariadenia LIFE a všeobecno-právnych predpisov SR, a to najmä zo zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnenými žiadateľmi o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu sú všetky subjekty so sídlom v Slovenskej republike, ktoré získali financovanie z Európskej komisie na projekt LIFE. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu teda môže získať každý príjemca (koordinujúci, pridružený) takého projektu, ktorý bol schválený na úrovni Európskej komisie a zároveň tento subjekt požiada o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na základe výzvy Národného orgánu na predloženie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE. Informácie o aktuálnej výzve na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu.