hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný orgán pre program LIFE v Slovenskej republike poskytuje úspešným žiadateľom finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie projektov LIFE. Postupy a pravidlá prideľovania prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre účely spolufinancovania projektov v rámci programu LIFE a kompetencie organizačných útvarov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v rámci programu LIFE sú stanovené v Mechanizme čerpania finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu v programovom období 2021-2027 (ďalej len „Mechanizmus LIFE 2021-2027“):

Systém spolufinancovania projektov LIFE v programovom období 2021 - 2027 nadväzuje na pravidlá a postupy spolufinancovania projektov LIFE zo štátneho rozpočtu pre obdobie 2014 - 2020 a vychádza z Nariadenia LIFE a všeobecne záväzných právnych predpisov SR, a to najmä zo zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnenými žiadateľmi o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu sú všetky subjekty so sídlom v Slovenskej republike, ktoré získali financovanie z Európskej komisie na projekt LIFE. O spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR sa môže uchádzať každý príjemca (koordinátor projektu alebo partner/pridružený príjemca) projektu, ktorý bol schválený zo strany Európskej komisie, predložením žiadosti o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na základe výzvy Národného orgánu na predloženie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE. Informácie o výzvach na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu sú k dispozícii TU