Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úradná tabuľa - všetky oznamy

10769/2019-6.3

19.09.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany a vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade

OU-PO-OSZP1-2019/045844/KM

19.09.2019 Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-SA-OSZP/2019/007349-2

18.09.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 7 ks Smrek obyčajný - Obec Neded

OU-BS-OSZP-2019/001148

18.09.2019 Žiadosť o povolenie výrubu drevín v Botanickej záhrade v Banskej Štiavnici, na pozemku parcelné č. 1529. Jeden strom sa nebezpečne nakláňa na dom v susedstve, ďalšie spôsobujú tienenie hlavnej budovy SPŠ Samuela Mikovíniho. Súčasťou žiadosti je aj náletová drevina - čerešňa na pozemku parcelné č. 1524 pod hlavnou budovou školy.

OU-BS-OSZP-2019/001147

18.09.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín 1 ks lipa s obvodom kmeňa vo výške 130 cm je 235 cm, dôvodom na výrub je postupné zhoršovanie zdravotného stavu, lipa je každoročne skracovaná, nakoľko vysychá a taktiež koreňovým systémom vtláča oporný múr vodného toku. 3 ks tuja s obvodom kmeňov 14 - 20 cm, z dôvodu revitalizácie verejného priestranstva obce, na pozemku parc. č. E KN 292. Vyrúbané dreviny budú nahradené novými v rámci projektu "Revitalizácia verejných priestranstiev" v obci Banská Belá.

OU-BS-OSZP-2019/001150

18.09.2019 Žiadosť o výrub drevín na pozemku parc. č. 2834, 2836, 2835, 2835/3 a 2837 v k. ú. Prenčov, vedených na LV ako TTP, vinica a záhrada.

Publicita a informovanosť pre projekty financované z OP KŽP

18.09.2019 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
k zákazke s nízkou hodnotou

OU-ZA-OSZP1-2019/041402/Drn

18.09.2019 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.

OU-SA-OSZP/2019/007307-2

17.09.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (krovitých porastov) rastúcich mimo les - Divá slivka, Ruža šípová - STK OK, s.r.o.

OU-ZA-OSZP1-2019/041221

17.09.2019 Žiadosť o povolenie verejného športového podujatia - skialpinistické preteky na území NP MF

Žiadateľ: Horolezecký klub James Dolný Kubín

OU-ZA-OSZP1-2019/041090/Drn

17.09.2019 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.

OU-BB-OSZP1-2019/031544-Ko

16.09.2019 Vydanie súhlasu a povolenie výnimky

OU-BB-OSZP1-2019/031182-Ko

13.09.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu

Koncepcia ochrany prírody a krajiny do roku 2030

13.09.2019 Informácia k vypracovaniu správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a informácia o verejnom prerokovaní

OU-MT-OSZP-2019/15220-Mu

13.09.2019 Konanie vo veci umiestnenia reklamnej tabule na území OP NP Malá Fatra v k. ú. Šútovo.
Prihlásenie je možné na adrese OÚ Martin, OSŽP alebo e-adrese: milan.mucha@minv.sk
Možnosť prihlásenia sa do konania končí 20. 09. 2019.

OU-PO-OSZP1/2019/045774/KM

12.09.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 10)

12.09.2019 Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2019/032637/Ma

10.09.2019 Žiadosť Ivana Špačeka, Medveďov č. 49, 930 07 Medveďov o udelenie výnimky podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vjazd a státie s motorovým vozidlom do Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Dunajské luhy, kde platí 2. stupeň ochrany podľa zákona. Cieľom je prejazd autom cez hrádzu do CHKO Dunajské luhy, ktorej dôvodom je spustenie člna na vodu v Medveďovskom ramene na parcele č. 3376 v k. ú. Medveďov.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]