hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-BB-OSZP3-2024/033136-MB

15.07.2024 výrub v k.ú. Staré Hory

OU-ZA-OSZP1-2024/052272-Kub

15.07.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-BB-OSZP3-2024/033268-ŠK

12.07.2024 Konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z pre žiadateľa Ing. Miroslava Podhoru na parcele č. KN-C 3355/27 v k.ú. Donovaly. Dôvod výrubu 1 ks dreviny je jeho vyschnutie.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu kristina.seligova@minv.sk v lehote do 7 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-ZA-OSZP1-2024/052215/Buk

12.07.2024 Žiadosť o povolenie výnimky v súvislosti s organizovaním športového podujatia Spartan Malinô Brdo

Žiadateľ: Adventuredsports s.r.o., Hlavná 461, 094 12 Vechec

OU-ZA-OSZP1-2024/051944/Skv

11.07.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP1-2024/052118/Drn

11.07.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona.

OU-BB-OSZP1-2024/032739

10.07.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky

OU-ZA-OSZP1-2024/051632/Bra

10.07.2024 Žiadosť o súhlas na zmenu stavu mokrade v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s realizáciou stavby "SKV Žilina - vodojem Turie". Súčasťou navrhovanej stavby vodojemu (zásobovanie a úprava vody) je aj prístupová cesta vrátane nového mosta cez Turiansky potok.

Žiadateľ: SEVAK, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní: Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie (t. j. do 17. 7. 2024, vrátane) buď písomne v listinnej podobe na adresu:

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina alebo v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci (elektronická podateľňa na ústrednom portáli verejnej správy https://www.slovensko.sk/), alebo na adresu: Veronika.Brannova@minv.sk (elektronická podoba bez autorizácie). V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie doplniť v lehote 3 pracovných dní v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.

Centrum environmentálnych služieb

18.06.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 2 podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]