hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2018/2019

Slovenská republika vykonávala svoje piate predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine, a to od 1. júla 2018 do 30. júna 2019. Hlavným koordinátorom slovenského predsedníctva V4 bolo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. V súčasnosti sa vyšehradská spolupráca posunula od koordinácie v otázkach integračného procesu k presadzovaniu spoločných pozícií regiónu na európskej úrovni.

Program slovenského predsedníctva V4 2018/2019 v slovenskom jazyku
SK V4 PRES twitter 

Spolupráca v oblasti životného prostredia

Vyšehradská skupina (V4) je spojenectvom štyroch krajín: České republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska. Spolupráca pozostáva predovšetkým z pravidelných stretnutí na viacerých úrovniach (prezident, premiér, ministri, experti a pod.).

S vyšehradskými krajinami v oblasti ochrany životného prostredia už mnoho rokov spolupracuje aj Bulharsko a Rumunsko, od polovice roku 2017 sa do spolupráce zapojilo Chorvátsko a Slovinsko. Na úrovni ministrov životného prostredia sa 1x ročne konajú pravidelné stretnutia už od roku 1993. Krajiny V4 predovšetkým koordinujú svoje pozície k prerokovávaným návrhom legislatívnych a strategických dokumentov EÚ.

Jedinou inštitúciou Vyšehradskej skupiny je Medzinárodný vyšehradský fond, založený vládami krajín V4 v roku 1999. Fond finančne podporuje projekty v oblasti kultúry, vedy a výskumu, vzdelávania, výmeny mládeže, rozvoja turizmu a cezhraničnej spolupráce.
Vyšehradská skupina funguje systémom rotujúceho predsedníctva. Predsedníctvo krajín Vyšehradskej skupiny sa strieda po roku.

Harmonogram predsedníctva vo V4 na najbližšie obdobie je nasledovné:

Environmentálne priority počas slovenského predsedníctva V4:

Efektívne vodné hospodárstvo

a obzvlášť oblasť predchádzania negatívnym dôsledkom sucha, je aktuálne čoraz diskutovanejšia a narastá jej význam. Súvisí to najmä s meniacimi sa klimatickými podmienkami a ich dôsledkami v konkrétnych regiónoch sveta. Hoci krajiny V4 nepatria v súčasnosti medzi najviac sužované následkami sucha, tejto téme je nutné venovať náležitú pozornosť. SK V4 PRES bude preto presadzovať proaktívny prístup V4 v tejto oblasti.

S cieľom minimalizovať dôsledky sucha SK V4 PRES upriami svoju pozornosť na diskusiu a konkrétne kroky a opatrenia na zadržiavanie a znovunavrátenie vody do krajiny s cieľom minimalizovať sucho, zlepšenie monitoringu sucha, ako aj systém krízového manažmentu sucha a zásobovania vodou počas dlhotrvajúcich období sucha.

SK V4 PRES bude klásť náležitú pozornosť na aktuálne legislatívne návrhy v rámci EÚ, akými sú Revízia rámcovej smernice o vodeRevízia smernice o pitnej vode a Smernica o hodnotení a manažmente povodňových rizík.

V tomto ohľade bude SK V4 PRES pokračovať v harmonizácii spoločnej pozície V4+ Bulharsko a Rumunsko a presadzovaní regionálnych záujmov krajín strednej Európy na európskom fóre.

 

Zmena klímy

je globálny fenomén ovplyvňujúci každodenný život ľudí v Európe a vo svete. Jej negatívne dopady sa čoraz výraznejšie prejavujú aj v oblasti strednej Európy, kde sa v dôsledku zmeny klímy rapídne zvyšuje výskyt extrémnych udalostí. Predsedníctvo bude v zmysle napĺňaní cieľov Parížskej dohody podporovať medzisektorovú diskusiu a konkrétne kroky k postupnému prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo založené na inovatívnych environmentálnych riešeniach (napríklad v oblasti čistej mobility) a reflektujúce mitigačné a adaptačné opatrenia v boji proti zmene klímy.

Počas SK V4 PRES bola pozornosť V4 venovaná najmä dvom kľúčovým politickým momentom v tejto agende:

 

Obehové hospodárstvo

spoločnou víziou Európy, ku ktorej sa proaktívne hlásia krajiny V4 je postupný prechod na zdrojovo efektívne, nízkouhlíkové, obehové hospodárstvo, ktoré bude podporovať konkurencieschopnosť a inovačný potenciál ekonomík ako aj nové investície. SK V4 PRES bude v zmysle idei Bratislavského procesu prechodu na obehové hospodárstvo“ podporovať otvorenú diskusiu, na regionálnej i európskej úrovni, o politikách podporujúcich prechod na obehový model hospodárstva. Dôležitou podmienkou prechodu na obehové hospodárstvo je efektívne odpadové hospodárstvo, ktoré predstavuje pre krajiny V4 jednu z najväčších výziev. Pozornosť V4 sa preto počas SK V4 PRES zameria na národné politiky a aktuálne legislatívne a nelegislatívne iniciatívy EÚ v tejto oblasti akými sú legislatívny balíček o odpadoch, minibalíček pre obehové hospodárstvo (Stratégia EÚ pre plasty; Monitorovací rámec pre obehovú ekonomiku) a Národné akčné plány pre obehové hospodárstvo.

Predbežný kalendár zasadnutí V4 k environmentálnej problematike počas slovenského predsedníctva V4:

Dátum Názov Miesto
22. októbra 2018 Stretnutie ministrov životného prostredia V4 a pracovnej skupiny OECD Green Action Programme Bratislava
21. – 22. marca 2019 Stretnutie riaditeľov vôd Bratislava
15. – 16. apríla 2019 Stretnutie riaditeľov ochrany prírody Bratislava/td>
2 kvartál 2019 Stretnutie ministrov životného prostredia Tbc.

Kontaktná osoba Ministerstva životného prostredia SR pre problematiku V4 v oblasti životného prostredia:

Mgr. Zuzana Fejdiová
Tel.: +421 5956 2467
E-mail.: