Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MVE Smrečianka – informácia o začatí konania

24.04.2020

Konanie podľa § 16a ods. 14 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) o vydaní rozhodnutia, v ktorom orgán štátnej vodnej správy určí, či sa realizáciou navrhovanej činnosti splnia podmienky podľa § 16 ods. 6. písm. b) bodov 1 až 4 vodného zákona:
- Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa §16a ods. 14 vodného zákona
Projektová dokumentácia
- Správa o hodnotení podmienok podľa § 16 ods. 6 písm. b) bodov 1 až 4 vodného zákona.