Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Polyfunkčný objekt M Žilina - parkovacie plochy a infraštruktúra

28.03.2019

Navrhovaná činnosť podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon):

Informácia pre verejnosť

Projektová dokumentácia 1

Projektová dokumentácia 2

Odborné stanovisko