Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

EPERIA Prešov, II. etapa, ulica Armádneho generála Ludvíka Svobodu - rozhodnutie

11.07.2019

Rozhodnutie podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon") o tom, či činnosť "EPERIA Prešov, II. etapa, ulica Armádneho generála Ludvíka Svobodu" je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.