hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Október 2020

Skončilo sa prechodné obdobie, umožňujúce odchov vybraných druhov živočíchov

31.10.2022 Novelou zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), platí od 1. marca 2022 v Slovenskej republike zákaz držby vybraných druhov živých živočíchov, najmä tigrov, leopardov, levov, jaguárov, rysov, púm, gepardov, ale aj medveďov a primátov, ako napríklad tamarínov, kosmáčov, levíkov či lemurov. Konkrétne ide o živočíchy rodu Panthera, Neofelis, Lynx, Acinonyx a Puma a ich krížencov, zvieratá z čeľade medveďovité (Ursidae) a exempláre z radu primáty (Primates). Zakázané je okrem ich držby aj ich odovzdanie do držby inej osoby alebo zariadeniu v Slovenskej republike.

Envirorezort si pripomína 30 rokov vodného diela Gabčíkovo

28.10.2022 Tri desaťročia dodáva zelenú elektrickú energiu, zabezpečuje protipovodňovú ochranu a tiež spoľahlivú a plynulú celoročnú medzinárodnú lodnú prepravu po Dunaji. Reč je o Vodnom diele Gabčíkovo, ktoré spustili do prevádzky 24. októbra 1992. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila odborná konferencia, ktorá priniesla komplexný pohľad na využívanie vodných zdrojov pri zabezpečení ochrany životného prostredia a podporu environmentálnych riešení. Konferenciu otvoril minister životného prostredia Ján Budaj. Súčasťou osláv bolo tiež ocenenie osobností za prínos v oblasti životného prostredia a vodného hospodárstva.

MŽP: Vláda schválila pravidlá pre prevádzku domových čistiarní odpadových vôd

26.10.2022 Vládny kabinet schválil nariadenie z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP), ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Hlavným dôvodom právnej úpravy je určiť jasné pravidlá pre využívanie malých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov. Materiál v tejto súvislosti upravuje podmienky povoľovania, zriaďovania, prevádzky a kontroly domových čistiarní odpadových vôd.

Slovensko na rade ministrov pre životné prostredie: EÚ musí ukázať líderstvo v celosvetovom zápase za ochranu klímy a biodiverzity

25.10.2022 Celosvetové líderstvo EÚ v investíciách do klimatických opatrení, ochrany biodiverzity, ale tiež revízia smerníc o priemyselných emisiách a ekodizajn udržateľných výrobkov. To boli najdôležitejšie témy zasadnutia Rady ministrov životného prostredia EÚ, ktorá sa skončila v Luxemburgu. Delegáciu Slovenskej republiky na rokovaniach viedol štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča.

MŽP: Pomoc pri financovaní obnovy rodinných domov

18.10.2022 Podávanie žiadosti na obnovu starších rodinných domov prostredníctvom www.obnovdom.sk je od soboty 15. októbra 2022 v plnom prúde. Žiadatelia môžu na financovanie obnovy starších rodinných domov využiť zvýhodnené úvery komerčných bánk, s ktorými spolupracuje Slovenská agentúra životného prostredia, podriadená Ministerstvu životného prostredia SR. Zvýhodnené úverové produkty ponúkajú aktuálne štyri banky – ČSOB Banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka a VÚB banka. Zoznam bánk bude priebežne dopĺňaný.

Minister Ján Budaj: Kto šíri nenávisť, môže zabíjať

13.10.2022 Ministerstvo životného prostredia SR vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám dvoch zastrelených mladých ľudí, ktorých vo večernej Bratislave podľa všetkého zavraždila nenávisť. Na svojej budove ministerstvo vyvesilo dúhovú vlajku na znak solidarity a boja proti diskriminácii sexuálnych, národnostných, náboženských a iných menšín na Slovensku.

MŽP: Od 15. októbra je možné žiadať o finančný príspevok www.obnovdom.sk

13.10.2022 Blíži sa termín, keď domácnosti môžu podať prvé žiadosti na obnovu starších rodinných domov prostredníctvom www.obnovdom.sk. Pri príležitosti spustenia prihlasovania sa do prvých dvoch výziev z Plánu obnovy a odolnosti SR bude počas nadchádzajúceho víkendu, 15. a 16. októbra 2022, otvorených všetkých desať regionálnych kancelárií Slovenskej agentúry životného prostredia v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline, Nitre, Banskej Bystrici, Trnave, Trenčíne, Liptovskom Mikuláši a Lučenci. Projekt obnovy rodinných domov za vyše 500 miliónov eur zastrešuje Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá je podriadenou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR.

Konferencia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie z pohľadu ochrany prírody

12.10.2022 Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností ako aj hodnotenie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie (EIA/SEA) v kontexte požiadaviek ochrany prírody a krajiny boli hlavnou témou konferencies medzinárodnou účasťou, ktorú organizovala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

Minister Budaj: Začína sa nová éra riadenia národných parkov

12.10.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj predstavil pre zreformované národné parky tých najlepších riaditeľov, ktorí úspešne zvládli výberové konanie na post riaditeľov správ národných parkov. Ukončených bolo všetkých deväť výberových konaní a minister Budaj odovzdal menovacie dekréty ôsmim riaditeľom správ národných parkov. V jednom prípade minister životného prostredia Ján Budaj vymenuje šéfa najstaršieho slovenského národného parku po detailnom prešetrení všetkých informácií, ktoré boli medializované.

Európska komisia dala zelenú dekarbonizačným schémam za vyše miliardu eur

12.10.2022 Zníženie produkcie emisií skleníkových plynov v slovenskom priemysle získa podporu viac ako 1 miliardu eur. Rozhodli o tom Európska komisia a Európska investičná banka, ktorá v pondelok a v utorok schválila Slovensku dve schémy štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu v celkovej výške jednej miliardy eur do roku 2030. Pomoc bude poskytnutá na dekarbonizáciu výrobných procesov a zlepšenie energetickej účinnosti priemyselných podnikov, ktoré sú súčasťou európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami. Na dekarbonizáciu tak bude možné využiť celkovo 750 miliónov eur z Modernizačného fondu a ďalších viac ako 300 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Envirorezort zintenzívňuje spoluprácu s odbormi životného prostredia na okresných úradoch

11.10.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) zorganizovalo dvojdňovú pracovnú poradu vedúcich zamestnancov rezortu s vedúcimi pracovníkmi odborov starostlivosti o životné prostredie na okresných úradoch. Envirorezort tak nadviazal na podobné stretnutie z novembra minulého roka. Cieľom pracovných porád je zintenzívnenie vzájomnej spolupráce, predstavenie noviniek z dielne ministerstva aj vzájomná diskusia o situáciách, s ktorými sa okresné úrady stretávajú v praxi. Počas dvoch dní sa účastníci zaoberali novinkami, zmenami a legislatívou v oblasti odpadového, vodného a obehového hospodárstva, zmeny klímy, ochrany ovzdušia, environmentálnych záťaží a ochrany prírody.

Výzva na projekty: Vypracovanie akčných plánov a realizáciu opatrení s cieľom systematického mapovania, eradikácie, potláčania a následného monitoringu inváznych druhov rastlín

10.10.2022 Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia plánuje vyhlásiť v poradí už 78. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zameraná bude na vypracovanie akčných plánov a realizáciu opatrení s cieľom systematického mapovania, eradikácie, potláčania a následného monitoringu inváznych druhov rastlín.

V Nikózii sa skončila najväčšia konferencia o životnom prostredí v paneurópskom regióne

07.10.2022 Ozelenenie hospodárstva, udržateľná doprava a turizmus, ale tiež výchova a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju boli témami významnej environmentálnej ministerskej konferencie v rámci procesu Životné prostredie pre Európu (Environment for Europe). Konferenciu, ktorá sa konala v cyperskej Nikózii v dňoch 5. – 7. októbra 2022, organizovala Európska hospodárska komisia Organizácie Spojených národov (EHK OSN). Konferencie sa zúčastnilo vyše 1 000 predstaviteľov z 80 krajín sveta. Slovenskú delegáciu na konferencii viedol štátny tajomník ministerstva životného prostredia Juraj Smatana.