Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Sekcia vôd - správne konania - EPERIA Prešov, II. etapa, ulica Armádneho generála Ludvíka Svobodu - rozhodnutie


Začiatok stránky:

EPERIA Prešov, II. etapa, ulica Armádneho generála Ludvíka Svobodu - rozhodnutie

Rozhodnutie podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon") o tom, či činnosť "EPERIA Prešov, II. etapa, ulica Armádneho generála Ludvíka Svobodu" je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.