Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa


Začiatok stránky:

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-NM-OSZP-2019_11_1

12.11.2019 Oznámenie o začatí konania

12143/2019-6.3

12.11.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z územnej ochrany

12133/2019-6.3

11.11.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na vývoz chránenej skameneliny

OU-NR-OSZP1-2019/049483

11.11.2019 Vydanie súhlasu na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín mimo zastavaného územia obce v k.ú. : Rumanová, Trnovec nad Váhom, Vlčany a Neded.

OU-BB-OSZP1-2019/034987-Ku

10.11.2019 Predlženie platnosti rozhodnutia

OU-PO-OSZP1-2019/053628/HV

08.11.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-PO-OSZP1-2019/054475/HV

08.11.2019 Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prdpisov

12062/2019-6.3

08.11.2019

OU-RA-OSZP-2019/001207

07.11.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ds.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov rastúcich na parcele KNC č. 706/5 a 708 v kú Muránska Zdychava (pás náletových drevín plochy cca 1500 m2) pre vlastníka parciel.

OU-MT-OSZP-2019/17730-Mu

07.11.2019 Začatie konania vo veci vydania súhlasu na zásah do biotopu európskeho významu v okrese Martin.

Prihlásiť sa do konania je možné na adresu Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie alebo na e-adresu: milan.mucha@minv.sk

Prihlásenie do konania je možné v termíne do 14. 011 2019.

OU-ZA-OSZP1-2019/047396/Drn

07.11.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysel zákona.

OU-ZA-OSZP1-2019/047866/Ora

07.11.2019 Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazov uvedených v zákone.

OU-ZA-OSZP1-2019/047870/Ora

07.11.2019 Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazov uvedených v zákone.

12020/2019-6.3

06.11.2019

OU-NR-OSZP1-2019/049152

06.11.2019 Vydanie súhlasu na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín - LESY SR

10945/2019-6.3

06.11.2019

11986/2019-6.3

06.11.2019 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia

OU-BB-OSZP1-2019/036087-Ku

06.11.2019 Súhlas

OU-MT-OSZP-2019/3017-Mu

06.11.2019 Konanie vo veci vydania súhlasu na umiestnenie informačných tabúľ na území NP Veľká Fatra v k. ú. Blatnica.
Žiadateľ: Lesy SR, š. p., OZ Žilina.
Prihlásenie je možné v termíne do 14. 11. 2019 na adresu OÚ Martin, OSŽP alebo na e-adresu: milan.mucha@minv.sk

2019/039261/Vk

06.11.2019 Žiadosť LESY SR, š. p., OZ Levice o vydanie súhlasu podľa § 7 ods. 3 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín alebo pestovanie nepôvodných druhov rastlín za hranicami zastavaného územia obce. Jedná sa o výsadbu a pestovanie hospodárskej dreviny TS Populus x euroamericana na LC Gabčíkovo, konkrétne sa jedná o 4 JPRL v k. ú. Baka a 2 JPRL v k. ú. Sap. Nepôvodná drevina je v príslušnom PSoL, platnom na obdobie rokov 2015 – 2024, uvedená ako obnovná, resp. cieľová drevina.

OU-TN-OSZP1-2019/035961-2/DUR

05.11.2019 Oznámenie o začatí správneho konania

2019/038469/Pt

30.10.2019 Žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu – mestská organizácia v Trnave, Vajanského 23, 917 00 Trnava o predĺženie platnosti pôvodne vydaného rozhodnutia pod číslom OU-TT-OSZP1-2014/017958/Pt zo dňa 30.9.2014, ktorým bola povolená výnimka na vjazd a státie s motorovými vozidlami v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, do Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, v katastrálnom území Buková, ľavý breh vodnej nádrže Buková, za účelom výkonu rybárskeho práva. Platnosť tohto pôvodného rozhodnutia je každoročne predlžované o jeden rok. Žiadateľ požaduje predĺžiť túto výnimku do 31.12.2020.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.