Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa


Začiatok stránky:

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-SA-OSZP/2019/007307-2

17.09.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (krovitých porastov) rastúcich mimo les - Divá slivka, Ruža šípová - STK OK, s.r.o.

OU-ZA-OSZP1-2019/041221

17.09.2019 Žiadosť o povolenie verejného športového podujatia - skialpinistické preteky na území NP MF

Žiadateľ: Horolezecký klub James Dolný Kubín

OU-BB-OSZP1-2019/031544-Ko

16.09.2019 Vydanie súhlasu a povolenie výnimky

OU-BB-OSZP1-2019/031182-Ko

13.09.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu

Koncepcia ochrany prírody a krajiny do roku 2030

13.09.2019 Informácia k vypracovaniu správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a informácia o verejnom prerokovaní

OU-MT-OSZP-2019/15220-Mu

13.09.2019 Konanie vo veci umiestnenia reklamnej tabule na území OP NP Malá Fatra v k. ú. Šútovo.
Prihlásenie je možné na adrese OÚ Martin, OSŽP alebo e-adrese: milan.mucha@minv.sk
Možnosť prihlásenia sa do konania končí 20. 09. 2019.

OU-PO-OSZP1/2019/045774/KM

12.09.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 10)

12.09.2019 Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

OU-PO-OSZP1-2019/045523/KM

11.09.2019 Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-PO-OSZP1-2019/045373/SA

10.09.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie výnimky zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s organizovaním verejného športového podujatia "Memoriál MUDr. Michala Guhra" v TANAPe.

OU-MT-OSZP-2019/15091

10.09.2019 Konanie vo veci stanovenia nápravných opatrení v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. - poškodenie biotopov.

Do konania je možné prihlásiť sa na Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie alebo na e-adresu: milan.mucha@minv.sk v termíne do 17. 09. 2019.

2019/032637/Ma

10.09.2019 Žiadosť Ivana Špačeka, Medveďov č. 49, 930 07 Medveďov o udelenie výnimky podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vjazd a státie s motorovým vozidlom do Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Dunajské luhy, kde platí 2. stupeň ochrany podľa zákona. Cieľom je prejazd autom cez hrádzu do CHKO Dunajské luhy, ktorej dôvodom je spustenie člna na vodu v Medveďovskom ramene na parcele č. 3376 v k. ú. Medveďov.

OU-BS-OSZP-2019/001111

09.09.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie rodinného domu na pozemku parc. č. C KN 7646/2 v k. ú. Banská Štiavnica

Brezová alej

15.08.2019
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.