Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa


Začiatok stránky:

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-BB-OSZP1-2019/026031-Ko

19.07.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu

OU-NR-OSZP1-2019/036283

19.07.2019 Vydanie odborného stanoviska či predložený projekt „KO Vrbová nad Váhom, TS0038-308-VNV,TS“ nebude mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na CHVÚ SKCHVU005 Dolné Považie a teda či je alebo nie je predmetom posudzovania podľa EIA.

ou-bb-oszp1-2019-025774-sp

18.07.2019 žiadosť o vydanie výnimky na uskutočnenie športového podujatia "SKY Marathon Chopok" - 14.09.2019

OU-ZC-OSZP-2019/000831

18.07.2019 Vydanie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách , ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu na území CHKO Ponitrie a Dunajské luhy, k.ú. Veľké Pole a na území Prírodnej rezervácie – Bujakov vrch, k.ú. Nová Baňa a Veľká Lehota pre spoločnosť ROĽAN, spol. s.r.o, Horná Ždaňa.

OU-ZA-OSZP1-2019/033036/Bra

18.07.2019 Žiadosť o súhlas na uskutočnenie šport. podujatia "XIX. ročníka medzinárodného behu na Veľkú Raču"

Žiadateľ: Obec Oščadnica, Nám. M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica

OU-ZA-OSZP1-2019/033033/Bra

18.07.2019 Žiadosť o udelenie výnimky na vjazd a státie mot. voz. a udelenie súhlasu na zásah do mokrade v súvislosti s opravnými prácami na mostnom telese.

Žiadateľ: Slovenská správa ciest, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

9396/2019-6.3

17.07.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-BB-OSZP1-2019/025715-Ku

17.07.2019 Výnimka

OU-MT-OSZP-2019/012590

17.07.2019 Vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha, na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra.

OU-MT-OSZP-2019/012576

17.07.2019 Vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody na let lietajúcim športovým zariadením (dronom), ktorého výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietajúceho športového zariadenia, na území Národnej prírodnej rezervácie Kľak (kde platí 5. stupeň ochrany) a jej ochranného pásma.

OU-ZC-OSZP-2019/001022

17.07.2019 Vydanie súhlasu na zásah do biotopu európskeho významu – Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky, k.ú. Kopanice

OU-LM-OSZP-2019/9496-CEN

17.07.2019 Súhlas na zásah do biotopu európskeho významu Ls 9.1 (9410) Smrekové lesy čučoriedkové, ktorým sa môže poškodiť alebo zničiť daný biotop z dôvodu stavby „Novostavba 15 chatiek – Chata Bjornsonka“ na parcele č. č. KN-C 2921/10, 2921/203, 2921/309, 2921/421 v k.ú. Demänovská Dolina, obec Demänovská Dolina, pre SLOV INN JASNÁ TREE HOUSES s.r.o. v zastúpení HLINA s.r.o.

OU-ZA-OSZP1-2019/031534/Bra

17.07.2019 Žiadosť o súhlas na usporiadanie pretekov horských bicyklov v k.ú. Terchová

Žiadateľ: OMNITRADE a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava

OU-TN-OSZP1-2019/023913-2/DUR

16.07.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Ladislava Cipricha o súhlas orgánu ochrany prírody na zmenu stavu mokrade ťažbou naplavenín v koryte rieky Váh v k.ú. Považská Teplá a vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR.

OU-TN-OSZP1-2019/023736-2/DUR

16.07.2019 Verejná vyhláška

OU-PO-OSZP1-2019/037285/KM

16.07.2019 Žiadosť o povolenie územnej výnimky zo zákazu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-PO-OSZP1-2019/037284/KM

16.07.2019 Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP3-2019/032136/Bal

16.07.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. (2) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v k.ú. Svederník a Považský Chlmec.

Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

9319/2019-6.3

16.07.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany a vydanie súhlasu na leteckú aplikáciu chem. látky

OU-BS-OSZP_2019/000896

16.07.2019 Žiadosť o oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia na pozemkoch parcelné čísla E KN 463/4 a 464/4 v katastrálnom území obce Ilija.

OU-BS-OSZP-2019/000958

16.07.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa, za hranicami zastavaného územia obce Beluj, na pozemkoch parcelné číslo E KN 1740, 1743, 1744.

OU-PO-OSZP1-2019/037281/SA

16.07.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie výnimky zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s usporiadaním verejnosti prístupného spoločenského podujatia "Goral na gory" v TANAPe.

OU-PO-OSZP1-2019/037136/SJ

16.07.2019 Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-PO-OSZP1-2019/037282/SJ

16.07.2019 Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-LM-OSZP-2019/09390-Pa

16.07.2019 Žiadosť Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina, 032 42 Pribylina 384, IČO 30232368 o vydanie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok (repelentu) Cervacol extra pri lesohospodárskej činnosti v zmysle § 13 ods. 2 písm. h) a § 14 ods. 2 písm. c) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v kompetenčnom území Tatranského národného parku, kde platí 2. a 3. stupeň územnej ochrany, na JPRL v zmysle prílohy tohto listu, LHC Račková.

OU-NR-OSZP1-2019/035658

15.07.2019 Vydanie odborného stanoviska k projektu „ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, rekonštrukcia koľaje č. 1 a koľaje č. 2“ - REMING CONSULT a.s.

OU-MT-OSZP-2019/012495

15.07.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody na let lietajúcim športovým zariadením (dronom) na území Národného parku Veľká Fatra a jeho ochranného pásma (Blatnica, Blatnická dolina, Ostrá a Ostredok).

4499/2019-6.3

15.07.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

9320/2019-6.3

15.07.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-LM-OSZP-2019/9315-CEN

15.07.2019 Súhlas na zásah do biotopu európskeho významu - 9410 Horské smrekové lesy (Ls 9.1 Smrekové lesy čučoriedkové) parcele č. KN-C 2933/22, 2933/33, 2933/19, 2933/25, 2955/1, 2955/38, 2955/47, 2955/48, 2941/4, 2944/44, 2944/48, 2944/49, KN-E 2-320/2 v k.ú. Demänovská Dolina, obec Demänovská Dolina pre spločnosť TMR a.s. z dôvodu výstavby športovo rekreačného areálu Maxiland Lúčky.

OU-LM-OSZP-2019/9232-CEN

15.07.2019 Žiadosť o súhlas na výrub drevín na parcele č. KN-C 2944/77 (LV 188) v k.ú. Demänovská Dolina, obec Demänovská Dolina, pre žiadateľa Horská záchranná služba, so sídlom Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, z dôvodu stavby "Dom HZS - Jasná"
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12] 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.