domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-SN-OSZP-2020/012412

14.08.2020 Panorama city s.r.o. - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v k. ú. Spišská Nová Ves, ul. Javorová

10043/2020-6.3

14.08.2020 VEC: Žiadosť Národnej diaľničnej spoločnosti, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava o povolenie výnimiek z druhovej ochrany podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 543/2002 Z. z."), podľa § 35 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 543/2002 Z. z., podľa § 35 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z. z., vydanie súhlasu na zásah do biotopov podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z., vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z., vydanie súhlasu na vykonanie prieskumu a výskumu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z., a to za účelom realizácie stavby rýchlostnej cesty R2 Bátka - Figa.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava alebo v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo na adresu: anna.haladekova@enviro.gov.sk (elektronická podoba bez autorizácie) v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.
V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie doplniť v lehote 3 pracovných dní v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu (elektronická podateľňa na ústrednom portáli verejnej správy https://www.slovensko.sk/) alebo ústne do zápisnice.

Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska ostatného vápenca povrchovým spôsobom v dobývacom priestore Hosťovce

14.08.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Rieka Hornád - odstraňovanie nežiaducich nánosov z koryta v rkm 22,424 - 22,566 a v rkm 24,235 - 24,342

14.08.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Informácia č. OU-PT-OSŽP-2020/000628-002

13.08.2020 Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu ochrany prírody bola 11. 08. 2020 doručená žiadosť od Rudolfa Kováča, Martinská 1617/1, 010 08 Žilina o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, v počte 3 ks rastúcich v k. ú. Kokava nad Rimavicou, na pozemku parcely registra CKN číslo 7400/1, vo vlastníctve obce Kokava nad Rimavicou. Tunajší úrad určuje lehotu na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v uvedenom začatom správnom konaní 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie.

OU-LC-OSZP-2020/008973

13.08.2020 súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v k.ú. Podrečany

OU-BR-OSZP-2020/7681 MED

13.08.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastaveného územia obce v k.ú. Heľpa

OU-BB-OSZP3-2020/0023684-ZI

13.08.2020 Konanie o vydaní súhlasu pre žiadateľa Mgr. Tomáša Pivarčiho na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírode a krajiny. Jedná sa o výrub 48 ks drevín na parcele KN-C 1199/2, 1197/8 v k.ú. Badín.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu ivan.zmoray@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

10011/2020-6.3

13.08.2020 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

SKUEV4001 Lúky Horného vrchu

13.08.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4001 Lúky Horného vrchu do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV3356 Horný vrch

13.08.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3356 Horný vrch do národného zoznamu území európskeho významu

Plán otvárky, prípravy a dobývania v dobývacom priestore Čaňa

13.08.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

2020/010914

13.08.2020 Konanie podľa § 13 ods.7 Zákona č.543/2002 Z.z. k náhodnej ťažbe

OU-ZA-OSZP1-2020/035958/Ora

13.08.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu zo zákona.

OU-ZC-OSZP-2020/000999

12.08.2020 Vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

OU-BR-OSZP-2020/007645BAL

12.08.2020 konanie podľa §47 ods. 3

OU-BR-OSZP-2020/007404 MED

12.08.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. obce Mýto pod Ďumbierom

OU-TO-OSZP-2020/008309

12.08.2020 Oznámenie o výrube drevín postúpené dňa 11.08.2020 od spoločnosti EKOREM s.r.o., ohľadom orezov a výrubov drevín - obec Jacovce

9983/2020-6.3

12.08.2020 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

9984/2020-6.3

12.08.2020 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej a územnej ochrany

OU-BR-OSZP-2020/007098 MED

12.08.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Dolná Lehota

SKUEV4006 Inovec

12.08.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4006 Inovec do národného zoznamu území európskeho významu

2020/009673

12.08.2020 Konanie podľa § 13 ods. 7 zák. č. 543/2002 Z.z. k náhodnej ťažbe

SKUEV4005 Solivarsko-švábske dúbravy

11.08.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4005 Solivarsko-švábske dúbravy do národného zoznamu území európskeho významu

OU-BB-OSZP1-2020/019548-FL

11.08.2020 Vydanie súhlasu

OU-BB-OSZP1-2020/023385-Ku

10.08.2020 Výnimka

OU-BB-OSZP1-2020/023383-Ku

10.08.2020 Výnimka

OU-BB-OSZP3-2020/023378-MB

10.08.2020 výrub drevín k.ú. Radvaň

9934/2020-6.3

10.08.2020 Žiadosť o povolenie výnimky z územnej a druhovej ochrany

SKUEV4004 Tachty

10.08.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4004 Tachty do národného zoznamu území európskeho významu.

SKUEV4003 Jesenské - Cifra

10.08.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4003 Jesenské - Cifra do národného zoznamu území európskeho významu
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]