Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Inštitút environmentálnej politiky

je analytickým útvarom Ministerstva životného prostredia SR. Poslaním IEP je poskytovať kvalitné a spoľahlivé analýzy a prognózy v oblasti životného prostredia pre slovenskú vládu a verejnosť. Okrem interných analýz pre vedenie tvorí nezanedbateľnú časť práce analytikov IEP aj práca na analýzach pre odbornú verejnosť. IEP verejne publikuje:

  • Diskusné štúdie IEP (Working papers) sú, spolu s komentármi, hlavnými analytickými publikáciami IEP. Ekonomické analýzy podrobne skúmajú vymedzenú problematiku a poväčšine obsahujú odporúčania pre "policymakerov". Analýzy sú spravidla dlhšie materiály (30+ strán) určené pre širšiu odbornú verejnosť.
  • Komentáre IEP (Policy briefs) sú krátke pracovné materiály, napísané väčšinou ako reakcia na  vzniknutú situáciu. Ide o informatívne dokumenty, určené pre širšiu verejnosť a média. Komentáre tiež môžu obsahovať odporúčania.

Okrem toho zverejňujeme aj IEP prezentácie na workshopoch a konferenciách, či dátové zdroje z ktorých pri našich analýzach vychádzame. Názory autorov nemožno stotožňovať s oficiálnym postojom MŽP SR.

 

  

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže