Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úradná tabuľa

OU-ML-OSZP-2019/000364-3

22.03.2019 Obmedzenie a zákaz činnosti na ochranu orla krikľavého podľa § 4 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o OPaK v z.n.p.

OU-ML-OSZP-2019/000364-2

22.03.2019 Obmedzenie a zákaz činnosti na ochranu orla krikľavého podľa § 4 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o OPaK v z.n.p.

2019/013486/Vk

19.03.2019 Žiadosť spoločnosti Zdeno Vlach Foto a Kamera KARPATIA o povolenie výnimky zo zákona č. 543/2002 Z. z. potrebnej na filmovanie sokola sťahovavého (dokumentárny film pre Slovenskú televíziu) na území Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.

2019/013411/Vk

21.03.2019 správne konanie z vlastného podnetu vo veci posúdenia projektu geologickej úlohy „Skvalitnenie účelovej monitorovacej siete VÚVH na sledovanie znečistenia v podzemných vodách. Časť A1, Západné Slovensko – Trnavský samosprávny kraj“ podľa ustanovení § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. Cieľom geologickej úlohy je vybudovanie 33 ks úzkoprofilových hydrogeologických vrtov, na skvalitnenie účelovej monitorovacej siete VÚVH. Vrty sú riešené variantne, ktoré sú rozpracované na 80 rozdielnych lokalizácií. Z toho deväť variantov vrtov sa nachádza v Chránenom vtáčom území Úľanská mokraď a jeden variant vrtu sa nachádza v Chránenom vtáčom území Lehnice.

OU-SA-OSZP/2019/003433-2

20.03.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les – líniová stavba „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“ - 294 ks drevín a 3275 m2 krovín - Slovenská správa ciest

OU-PO-OSZP1-2019/017893/KM

20.03.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie výnimky zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

2019/013022/Pt

15.03.2019 Žiadosť Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied, Štefánikova 49, Bratislava o vydanie súhlasu podľa § 56 zákona č. 543/2002 Z. z., na realizáciu výskumu prírodných zložiek krajiny v Chránenom areáli Bahno, kde platí 5.stupeň územnej ochrany. Predmetná lokalita sa nachádza v území Chránenej krajinnej oblasti Záhorie.

Centrum experimentálnej medicíny SAV

20.03.2019 Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že Centrum experimentálnej medicíny SAV (organizačná zložka Ústav normálnej a patologickej fyziológie) Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava, podalo dňa 15. marca 2019 žiadosť o zmenu rozhodnutia o súhlase na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 1

OU-TO-OSZP-2019/003734

20.03.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 1 ks Smrek - Materská škola, Veľké Bedzany

OU-BB-OSZP1-2019/013750-Ko

20.03.2019 Žiadosť o povolenie výnimky

OU-MT-OSZP-2019/7243

20.03.2019 Predĺženie platnosti rozhodnutia vo veci pastvy hov. dobytka na území OP NP Veľká Fatra.
Žiadateľ: UPPS Nolčovo.
Termín možnosti prihlásenia sa do konania končí 27. 03. 2019.

OU-PO-OSZP1-2019/017553/SA

19.03.2019 Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s realizáciou vyhliadkovej veže v k. ú. Levoča v CHVÚ Levočské vrchy

6254/2019-6.3

19.03.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z územnej ochrany a vydanie súhlasu na výskum

OU-PO-OSZP1-2019/017047/HV

19.03.2019 Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

2019/013004/Ma

15.03.2019 Žiadosť spoločnosti DJ engineering s.r.o., Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná o udelenie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. na zmenu stavu mokrade. Dôvodom je realizácia projektu „Rybáreň sv. Petra Jelka – úprava hospodárskych nádrží“ (rybníkov) v areáli CENO s.r.o. v obci Jelka na parcelách č. 720/9, 720/10, 720/11, 720/25, 720/26 v k. ú. Eliášovce.

2019/012952/Ma

14.03.2019 Žiadosť Ing. Tomáša Bohunického, Lachova 35, 851 03 Bratislava o povolenie výnimky zo zakázaných činností ustanovených v §14, §15 §16 zákona č. 543/2002 Z. z. na splav Národnej prírodnej rezervácie (NPR) Klátovské rameno, v ktorej platí V. stupeň ochrany prírody podľa zákona. Konkrétne ide o plavenie sa bezmotorovými člnmi po Klátovskom ramene od vodného mlyna pri obci Dunajský Klátov po sútok s Malým Dunajom, ktorého účelom je čistenie koryta toku Klátovského ramena od plastových fliaš.

OU-TT-OSZP3-2019/012971/ŠSOPaK/Ze

15.03.2019 Žiadosť od: Ľuboš Galia, Zvončín 32, 919 01 Zvončín, o vydanie súhlasu na poškodenie alebo zničenie biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, v k. ú. Lošonec – pozemky p. č. : 1191/20, celková výmera 893m2, v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z.

OU-TT-OSZP3-2019/012894/Bo

15.03.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie krátkodobých prenosných zariadení – elektrických ohradníkov, v zmysle § 13 ods. 2 písm. l) zákona o ochrane prírody, v katastrálnom území Dobrá Voda, kde platí druhý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny – súčasť Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty; žiadateľ: SHR Marián Novák, Dobrá Voda, IČO: 31 846 475.

OU-NZ-OSZP-2019/006879

14.03.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, herbicídov, priemyselných hnojív pri poľnohospodárskej činnosti - k.ú. Veľká Maňa

OU-PO-OSZP1-2019-016401/SJ

12.03.2019 Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]