Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úradná tabuľa

OU-TO-OSZP-2018/012435

19.11.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 13 ks Čerešňa, 1 ks Jaseň, 7 ks Borovica, 500 m2 krovitého porastu, Obec Solčany

OU-BB-OZP1-2018/032825-MP

19.11.2018 vydanie súhlasu

OU-ZA-OSZP1-2018/042126/Roj

19.11.2018 Žiadosť o súhlas na zásah do mokrade

Žiadateľ: Obec Fačkov

OU-NR-OSZP1-2018/042738

16.11.2018 Posúdenie vybudovania spúšťacej rampy v SKUEV0393 Dunaj - Sikenica
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]