Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úradná tabuľa

OU-RA-OSZP-2018/001012

16.10.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13 ods.2 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pasenie, napájanie a preháňanie oviec a na umiestnenie prístrešku na ich ochranu v k.ú. Muránska Lehota pre žiadateľa EPPROS, s.r.o., Rusovská 17, Bratislava.

10783/2018-6.3

16.10.2018 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia

OU-ZA-OSZP1-2018/035310/Roj

16.10.2018 Žiadosť o aplikáciu stopovačov v súvislosti s geologickým prieskumom pre diaľnicu D1 Turany - Hubová

OU-SV-OSZP-2018/000809

Vydanie rozhodnutia.

OU-PO-OSZP1-2018/030405/GK

15.10.2018 Zmena rozhodnutia- odborného stanoviska podľa §28 zákona č. 543/2002 Z. z. OPaK v súvislosti s realizáciou projektu ,,Drienica- Zberný dvor"-umiestnenie zberného dvora v k.ú. Drienica v SKCHVU052 Čergov.

10731/2018-6.3

15.10.2018 Žiadosť o povolenie výnimky z územnej a druhovej ochrany

10730/2018-6.3

15.10.2018 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia

10727/2018-6.3

15.10.2018 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia

OU-PO-OSZP1-2018/042357/SJ

15.10.2018 Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa príslušných ustanovení zákona č/. Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-PO-OSZP1-2018/042200/SA

12.10.2018 Žiadosť o zmenu rozhodnutia č.s. OU-PO-OSZP1-2017/008063-009/RD v súvislosti s entomologickým prieskumom v NP Poloniny

10562/2018-6.3

12.10.2018 žiadosť o povolenie výnimky z druhovej a územnej ochrany a vydanie súhlasu na výskum

10561/2018-6.3

12.10.2018 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

10713/2018-6.3

12.10.2018 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia

OU-NR-OSZP1-2018/039338

12.10.2018 Žiadosť o predĺženie výnimky - Slovenská ornitologická spoločnosť

OU-NR-OSZP1-2018/039250

11.10.2018 Vydanie odborného stanoviska - Chľaba

OU-ZA-OSZP1-2018/037377/roj

10.10.2018 Žiadosť o povolenie výnimiek v súvislosti s realizáciou rekonštrukcie cesty III/2076 v k. ú. Terchová

OU-RK-OSZP-2018/008926-002/Ol

10.10.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas na oplotenie južnej strany pozemkov parc.č.C-KN 15795/1,15795/5 v k.ú. Ružomberok, žiadateľ Ing. Ivan Stromko, Ružomberok.

OU-ZA-OSZP3-2018/038099/Bal

10.10.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku v zmysle § 13 ods. 2) písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v k.ú. Terchová, extravilán obce, parcely č. KN-C 8270/1, 8269/1, 8268, 8266/1, 8267/1.

Žiadateľ: Ing. Peter Chrapčiak, Terchová č. 1002, 013 06 Terchová.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]