Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úradná tabuľa

OU-TO-OSZP-2018/011699

23.10.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 1 ks Jaseň

10950/2018-6.3

22.10.2018 Žiadateľ: obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany - žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany v zmysle § 35 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov za účelom odstránenia hniezd belorítky domovej z budovy obecného úradu a neskolaudovanej prístavby základnej umeleckej školy, z dôvodu rekonštrukcie budovy.

2018/034469/Ma

18.10.2018 Žiadosť PhDr. Juraja Dóša, Na Krčoch 12, 841 06 Bratislava o povolenie výnimky podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub topoľa s obvodom kmeňa 140 cm v počte 1 ks. Predmetná drevina sa nachádza v k. ú. Prietrž na parcele č. 108/1 v blízkosti spevneného brehu Myjavy, kde platí 4. stupeň ochrany podľa zákona. Dôvodom výrubu predmetnej dreviny je ohrozenie priľahlej prevádzky, pri jeho páde je možnosť zničenia majetku a strom sa považuje za bezpečnostné riziko, keďže vykazuje známky starnutia.

OU-SA-OSZP/2018/007439-2

22.10.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 2 ks Tuja - Mesto Šaľa

OU-SA-OSZP/2018/007440-2

22.10.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 2 ks Smrek obyčajný - Obec Tešedíkovo

OU-PO-OSZP1-2018/043299/HV

19.10.2018 Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov a vydanie súhlasov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

OU-BB-OSZP1-2018/030810-Ko

19.10.2018 Predĺženie platnosti rozhodnutia

OU-SV-OSZP-2018/000819

Vydanie súhlasu.

OU-ZA-OSZP3-2018/039099/Bal

18.10.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku v k.ú. Lysica, parcela č. KN-C 1283/2, 1283/3, 1283/4 v zmysle § 13 ods. 2 písm.d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Žiadateľom sú: Drahomíra Ďurčanová, Ján Ďurčan, Lysica č. 112, 013 05 Belá.

OU-BS-OSZP-2018/001187

18.10.2018 výrub drevín

OU-SA-OSZP/2018/007376-2

17.10.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 1 ks Lipa, Obec Selice

OU-SA-OSZP/2018/007373-2

17.10.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 1 ks Smrek obyčajný, Obec Diakovce

Oznámenie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu

17.10.2018 Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030, 1. časť – Národný program znižovania emisií

OU-ZA-OSZP1-2018/038967/Roj

17.10.2018 Žiadosť o súhlas na zásah do mokrade v zmysle § 6 ods. 4 v súvislosti so záchranou populácie vodných živočíchov Ivančiná
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]