Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úradná tabuľa

OU-TO-OSZP-2018/012248

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 2 ks Lipa malolistá, Obec Hrušovany

OU-PO-OSZP1-2018/045451/SA

12.11.2018 Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-PO-OSZP1-2016/034572-006/RD zo dňa 19.09.2016 v súvislosti s rekonštrukciou NKP Encián na Skalnatom Plese.

OU-BS-OSZP-2018/001251

12.11.2018 výrub drevín

OU-BS-OSZP-2018/001250

12.11.2018 výrub drevín

OU-ZA-OSZP1-2018/041158/Drn

09.11.2018 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.

2018/036339/Pt

06.11.2018 Žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu – mestská organizácia v Trnave, Vajanského 23, 917 00 Trnava o predĺženie platnosti pôvodne vydaného rozhodnutia pod číslom OU-TT-OSZP1-2014/017958/Pt, ktorým bola povolená výnimka na vjazd a státie s motorovými vozidlami v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z., do Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, v katastrálnom území Buková, ľavý breh vodnej nádrže Buková.Výnimku žiadajú predĺžiť do 31.12.2019.

OU-PO-OSZP1-2018/045268/KM

08.11.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-BB-OSZP1-2018/031890-MP

08.11.2018 Odborné stanovisko

Obec Záhor

08.11.2018

Mesto Sobrance

08.11.2018

OU-BS-OSZP-2018/001225

08.11.2018 výrub drevín

OU-BB-OSZP1-2018/031849-MP

08.11.2018 odborné stanovisko

OU-PO-OSZP1-2018/045098/SA

08.11.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie územnej výnimky zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s umiestnením informačných panelov na území lesníckeho náučného chodníka Tatranská Kotlina - Fľak a na území cyklotrasy v smere od Tatranskej Kotliny na Ždiar.

OU-LM-OSZP-2018/11555-Pa

06.11.2018 Žiadosť Pozemkového spoločenstva Háj Pavlova Ves, 032 21 Bobrovec, IČO 42060176 o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. na výrub drevín na parcele č.KN-C 59/3 (KN-E 1234), druh pozemku trvalé trávne porasty v k.ú. Babky.

Oznámenie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu

17.10.2018 Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030, 1. časť – Národný program znižovania emisií
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]