Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úradná tabuľa

OU-SA-OSZP/2019/001996-2

18.01.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 3 ks Javor - Mesto Šaľa

OU-SA-OSZP/2019/001998-2

18.01.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 3 ks Lipa malolistá - Obec Tešedíkovo

OU-NR-OSZP1-2019/012190

18.01.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výskum chrobákov ( Coleoptera ) v CHKO Dunajské luhy - Vladimír Vyhnálek, ČR

OU-TO-OSZP-2019/001282

18.01.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 3 ks Breza, 1 ks lipa, 1 ks Smrek opadavý, 3 ks Smrek - Obec Belince

OU-PO-OSZP1-2019/007714/SJ

17.01.2019 Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-DT-OSZP-2019/000127/JAG

17.01.2019 Martin Melich, bytom Jilemnického č. 990/5, 962 12 Detva, žiada o udelenie súhlasu, na výrub stromov rastúcich mimo lesa, na pozemku parc. KN-C č. 8933/3 (TTP) v CHKO Poľana, v k. ú. Detva

OU-NR-OSZP1-2019/012039

17.01.2019 Vydanie odborného stanoviska či predložený projekt „PE_Súlovce" je alebo nie je predmetom posudzovania podľa EIA - Západoslovenská distribučná, a.s.,

4501/2019-6.3

16.01.2019 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia

OU-LM-OSZP-2019/1374-CEN

16.01.2019 Súhlas pre UTGARDAR občianske združenie, na organizovanie verejného kultúrneho podujatia " UTGARD- Festival včasného stredoveku" na parcele č. 2676/30, k.ú. Partizánska Ľupča, v termíne 29.06.2019-30.06.2019, na území ochranného pásma NAPANTu

4498/2019-6.3

16.01.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-NO-OSZP-2019/002610

14.01.2019 Oznámenie o začatí konania na základe žiadosti Mesta Námestovo o udelenie súhlasu na organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce a mimo športových a rekreačných areálov na to určených v zmysle §13 ods. 2 písm. k) zákona číslo 543/2002 Z.z. - akcia pre nadšencov bežeckého lyžovania.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na oszp.no@minv.sk .

Dátum zverejnenia:

14.01. 2019

4497/2019-6.3

16.01.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

4496/2019-6.3

16.01.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-TO-OSZP-2019/001144

15.01.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 4 ks Vŕba, 2 ks topoľ, 37 ks náletové dreviny - k.ú. Topoľčany, k.ú. Nemčice

OU-PO-OSZP1-2019/003639/SA

16.01.2019 Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súvislosti s hudobno - kultúrnym podujatím v Tatranskom národnom parku.

OU-BB-OSZP1-2019/007291-MP

16.01.2019 povolenie výnimky

OU-NR-OSZP1-2019/011617

15.01.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výskum chrobákov ( Coleoptera) a brdoch ( Heteroptera ) v 2,3, 4 a 5 stupni ochrany v chránených územiach Nitrianskeho kraja - Jozef Cunev a Jaroslav Kúdela

OU-RA-OSZP-2019/000152

15.01.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 14 ods.2 písm. c) a § 13 ods.2 písm. h) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na aplikáciu chemických látok pri lesohospodárskej činnosti pre žiadateľa LE SY SR, š. p., Odštepný závod Revúca.

OU-PO-OSZP1-2019/007282/KM

15.01.2019 Žiadosť o povolenie územnej výnimky zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-BB-OSZP1-2019/007145-MP

15.01.2019 Odborné stanovisko
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]