Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úradná tabuľa

OU-BB-OSZP1-2019/019755-Ko

22.05.2019 Odborné stanovisko

OU-PO-OSZP1-2019/027535/SA

22.05.2019 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-PO-OSZP1-2015/042995-007/RD zo dňa 05.02.2015.

6616/2019-6.3

21.05.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z územnej a druhovej ochrany a vydanie súhlasu na výskum

OU-BB-OSZP1-2019/019604-Ko

21.05.2019 Žiadosť o povolenie výnimky

Nová web stránka

21.05.2019 Číslo konania : OU-RK-OSZP-2019/006194

Predmet konania : PVydanie súhlasu podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na pasenie hospodárskych zvierat v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.

Kataster : Liptovská Lúžna

Žiadateľ : Lenka Chlepková, L.Lúžna č. 1043, 034 72

7815/2019-6.3

21.05.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z územnej ochrany

OU-PO-OSZP1-2019/027490/SJ

21.05.2019 Žiadosť o zmenu rozhodnutia podľa § 82 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-MT-OSZP-2019/9425

21.05.2019 Vykonanie technických opatrení zabraňujúcich usmrcovaniu vtákov na elektrickom vedení v k. ú. Turčianske Kľačany.
Možnosť prihlásenia sa do konania končí 28. 05. 2019.
Prihlásenie je možné na OÚ Martin, OSŽP alebo na e-mailovú adresu milan.mucha@minv.sk

OU-PO-OSZP1-2019/027539/KM

20.05.2019 Žiadosť o povolenie územnej výnimky zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-BB-OSZP1-2019/019478-Ku

17.05.2019 Súhlas

7757/2019-6.3

17.05.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-LM-OSZP-2019/06749-Pa

17.05.2019 Žiadosť Mgr. art. Kristíny Tormovej, Bratislava o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona na výrub 15 ks drevín (smrek obyčajný) rastúcich na parcele č.KN-C 10587/1 (KN-E 10587/1), druh pozemku trvalé trávne porasty v k.ú. Pribylina, extravilán obce Pribylina, vo vlastnom území Tatranského národného parku, kde platí tretí stupeň územnej ochrany podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp.

OU-RK-OSZP-2019/006030-002

16.05.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie 160 ks hospodárskych zvierat (ovce, kozy) na voľných ležoviskách, umiestnenie košiara, zariadenia na ich ochranu v k.ú. Ružomberok, v lokalitách Trlenská dolina, Černová - Zrázy (v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra).

Žiadateľ : Jozef Badánik - SHR, Podhora 1286/13, Ružomberok

Potvrdenie záujmu byť účastníkom správneho konania je možné zaslať na adresu : Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dončova 11, Ružomberok alebo elektronicky na adresu : vojtech.olos@minv.sk

OU-BB-OSZP1-2019/019218-Ko

16.05.2019 Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu

7745/2019-6.3

16.05.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-RS-OSZP-2019/011463

16.05.2019 Žiadosť Boženy Jánošíkovej, Bottovo č.9, 980 41 o udelenie súhlasu na výrub náletových drevín druhu agát biely /Robinia pseudoacacia/ na parcele EKN č.282 orná pôda v k.ú. Bottovo z dôvodu, že predmetné stromy predstavujú v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok hrozbu vzniku škody na majetku v jeho bezprostrednej blízkosti, ohrozenie zdravia a života ľudí, nakoľko stromy majú zlý zdravotný stav (z 2/3 sú suché, s dutinami, s droliacim sa drevom a kôrou), hrozí nebezpečenstvo lámania konárov a pádu konárov prípadne vyvrátenie celých stromov na pozemok (zničenie náhrobných kameňov).

OU-BS-OSZP-2019/000751

16.05.2019 Žiadosť o výrub drevín na pozemku parcelné číslo C KN 2533/1 (Pánsky cintorín za Piargskou Bránou), v zastavanom území mesta, k. ú. Banská Štiavnica. KPÚ Banská Bystrica vydal súhlasné stanovisko. Ide o výrub 3 ks borovica hladká, 3 ks tuja riasnatá a 1 ks smrek obyčajný. Výrub je odôvodnený poškodzovaním pamätných hrobových miest.

OU-BB-OSZP1-2019/019062-Ku

15.05.2019 Súhlas a výnimka

Nová web stránka

15.05.2019 Číslo konania : OU-RK-OSZP-2019/005954

Predmet konania : Vydanie súhlasu podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na pasenie hospodárskych zvierat v chránenom území.

Kataster : Ružomberok, Ludrová, Liptovská Štiavnica

Žiadateľ : Poľnohospodárske družstvo Ludrová

2019/019528/Pt

15.05.2019 Žiadosť Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 92101 Piešťany o vydanie povolenia na vykonanie protipovodňového výcviku, ktorý sa plánuje uskutočniť v dňoch 1.-3. júla 2019, v čase od 7:00 do 15:00 hodiny na vodnom toku Váh – časť Horná Streda (Na kazetách) až Piešťany a aj na vodnej nádrži Sĺňava resp. o povolenie príslušných výnimiek a vydanie súhlasov podľa ustanovení § 15 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, nakoľko sa jedná o Chránený areál Sĺňava, kde platí 4. stupeň ochrany.

2019/019272/Pt

14.05.2019 Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava o povolenie potrebných výnimiek podľa § 16 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s realizovaním stavby „TA Lošonec VN 217, Odbočka Chemika VNK, VNV“, ktorá sa plánuje realizovať popri cestnej komunikácii smerujúcej od vodnej nádrže Horné Orešany k obci Lošonec. Navrhovaná činnosť zasahuje aj do Prírodnej rezervácie (PR) Lošonský háj, kde platí 5.stupeň územnej ochrany.

Právne služby

02.05.2019 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK k zákazke s nízkou hodnotou podľa § 117 a prílohy č. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: „Právne služby“
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]