Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Verejné obstarávanie


 

Verejné obstarávanie sa riadi zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“.
Zákonom o verejnom obstarávaní Slovenská republika prebrala právne akty európskych spoločenstiev a EÚ.

Ministerstvo životného prostredia v zmysle § 6 ods. 1 písm. a.) zákona o verejnom obstarávaní je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy určené zákonom o verejnom obstarávaní.

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní sa ustanovujú finančné limity pre tovary, služby a stavebné práce v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky. Postupy zadávania nadlimitných zákaziek sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný on-line na webovej stránke www.ted.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník www.uvo.gov.sk

Postupy zadávania podlimitných zákaziek sú zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník www.uvo.gov.sk. Postupy zadávania podprahových zákaziek podľa § 99, § 95 a § 25 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zverejňuje na webovej stránke www.enviro.gov.sk

Úradný názov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO: 42181810
Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Štát: Slovenská republika
Kontaktné osoby: Odbor verejného obstarávania
   
  Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií
Telefón: + 421 02 5956 2310
Fax: + 421 02 5956 2224
e-mail: verejne.obstaravanie@enviro.gov.sk

Odbor verejného obstarávania a prevádzky, e-mail: jozef.korl@enviro.gov.sk, telefón: +421 2 5956 2310