Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

 

Slovensko podpísalo kľúčovú dohodu v boji proti klimatickej zmene

22.04.2016
 
Symbolicky, na Deň Zeme, podpísala Slovenská republika Parížsku dohodu o zmene klímy v sídle generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna v New Yorku. Za Ministerstvo životného prostredia SR sa slávnostnej ceremónie zúčastnil štátny tajomník Norbert Kurilla. Podpis dohody je prvým krokom k jej implementácii a ratifikovať ju musí ešte Národná rada Slovenskej republiky. Cieľom dohody je obmedziť rast globálnej teploty do konca storočia na maximálne dva stupne Celzia a podľa možnosti významne pod túto hodnotu, až na jeden a pol stupňa Celzia. Viac

Minister László Solymos na neformálnom zasadnutí Rady ministrov životného prostredia a dopravy EÚ

15.04.2016
 
Ekologizácia dopravy, udržateľné dopravné riešenia a vývoj po parížskej konferencii o zmene klímy. To boli hlavné témy neformálneho zasadnutia Rady ministrov životného prostredia a dopravy európskej dvadsaťosmičky, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 14. až 15. apríla 2016 v holandskom Amsterdame. Slovenskú delegáciu na stretnutí viedol minister životného prostredia László Solymos. Viac

Prezident SR prijal ministra životného prostredia Lászlóa Solymosa

12.04.2016
 
Minister životného prostredia László Solymos sa v utorok stretol s prezidentom Andrejkom Kiskom. V čase prípravy programového vyhlásenia vlády spolu hovorili o efektívnom využívaní zdrojov, znižovaní emisií skleníkových plynov, prispôsobovaní sa zmene klímy a spolupráci krajín V4 v tejto oblasti. Viac

Minister László Solymos navštívil veľtrh Coneco

08.04.2016
 
Ministerstvo životného prostredia SR už tradične predstavuje na výstave CONECO – RACIOENERGIA – VODA činnosť rezortu a jeho organizácií. Pri tejto príležitosti minister životného prostredia László Solymos navštívil informačný stánok envirorezortu, kde si pozrel mobilné protipovodňové hradenia a 3D model VD Gabčíkovo a VD Čunovo. Súčasťou veľtrhu bol aj 3. ročník medzinárodnej výstavy využitia a ochrany vody – VODA 2016, nad ktorou prevzal záštitu šéf envirorezortu László Solymos. Viac

Premiér Robert Fico uviedol Lászlóa Solymosa do funkcie ministra životného prostredia

30.03.2016
 
Úspešné zvládnutie úloh rezortu vyplývajúcich z predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie a zmysluplné vyvážené opatrenia smerujúce k zlepšovaniu stavu životného prostredia v našej krajine – to sú základné ciele, s ktorými sa ujíma funkcie ministra životného prostredia László Solymos. Do úradu ho dnes uviedol predseda vlády Robert Fico. Viac

 

RSS

Aktuálne

 

 

 

Aktuality

Pracovné stretnutie k Rezortnej koncepcii environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025

02.05.2016 Dňa 27.4.2016 sa na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky konalo prvé pracovné stretnutie k Rezortnej koncepcii environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025. Viac

MŽP SR vyhlásilo v rámci OP KŽP novú výzvu na zlepšenie kvality ovzdušia

28.04.2016 Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP), vyhlásilo výzvu, ktorá je zameraná na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne. Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku môžu záujemcovia podávať z radov subjektov, ktoré prevádzkujú zdroje znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne. Pre žiadateľov je zo zdrojov Európskej únie na výzvu vyčlenených 89 miliónov 250 tisíc eur. Viac

Informačný seminár k výzvam OP KŽP

19.04.2016 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vás pozývajú na informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraným na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov. Viac

Pomôcka k spôsobu vypĺňania katalógových čísiel elektroodpadov v hlásení výrobcu elektrozariadení

29.03.2016 Pomôcka k spôsobu vypĺňania katalógových čísiel elektroodpadov v hlásení výrobcu elektrozariadení podľa prílohy č. 15 k vyhláške MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a k zaraďovaniu elektroodpadov ku katalógovým číslam v zmysle prílohy č. 7 a prílohy č. 8 k vyhláške MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov. Viac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavy

Výstava: Úspešné europrojekty Operačného programu Životné prostredie a informácie k Operačnému programu Kvalita životného prostredia

02.05.2016 Príklady dobrej praxe Operačného programu Životné prostredie sú predstavené verejnosti v priestoroch envirorezortu. Úspešné projekty zamerané na budovanie čistiarní odpadových vôd, protipovodňovú ochranu, systém odpadového hospodárstva či ochranu prírody a ovzdušia prezentuje ministerstvo vo forme informačných materiálov a panelov. Výstava je doplnená informáciami o možnostiach čerpania fondov Európskej únie z Operačného programu Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020. Viac

 

 

 

 

 

 

   

RSS

Tlačové správy

Pre MŽP je sanácia envirozáťaží prioritou, ich odstránenie stálo už takmer 145 miliónov eur

29.04.2016 Likvidácia či monitorovanie environmentálnych záťaží si za obdobie rokov 2010 až 2015 vyžiadali vyše 144 miliónov 870 tisíc eur. Vyplýva to zo Správy o plnení Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží z dielne Ministerstva životného prostredia SR, ktorú dnes vzala na vedomie vláda SR. Odstraňovanie tohto neželaného dedičstva minulosti zostáva pre rezort životného prostredia prioritou a na ich riešenie je do roku 2021 potrebných 210 miliónov eur. „Budeme pokračovať v tomto úspešnom projekte. Máme vytypovaných 150 environmentálnych záťaží, v prvej fáze sa sústredíme na 40 z nich,“ uviedol po rokovaní minister životného prostredia László Solymos. Najviac peňazí, až 180 miliónov eur, treba na sanáciu záťaží, ďalšie si vyžiada prieskum či monitoring lokalít. Slovensko môže na tento účel čerpať eurofondy vo výške 180 miliónov eur. Viac

Aj vďaka envirorezortu bude viac odborníkov vo vodnom hospodárstve

26.04.2016 Podporiť vzdelávanie v oblasti vodných stavieb a vodného hospodárstva na Slovensku - to je hlavný dôvod, pre ktorý dnes na veľtrhu JOB EXPO 2016 v Nitre podpísala rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) memorandum o spolupráci s predstaviteľmi stredných odborných škôl. Týmto slávnostným aktom odštartovala spolupráca medzi strategickým zamestnávateľom vo vodnom hospodárstve a strednými školami s celoslovenskou pôsobnosťou. Krstným otcom memoranda sa stal minister životného prostredia SR László Solymos, ktorého na podujatí zastupoval štátny tajomník Boris Susko, ako aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan. Viac

Slovensko podpísalo kľúčovú dohodu v boji proti klimatickej zmene

22.04.2016 Symbolicky, na Deň Zeme, podpísala Slovenská republika Parížsku dohodu o zmene klímy v sídle generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna v New Yorku. Za Ministerstvo životného prostredia SR sa slávnostnej ceremónie zúčastnil štátny tajomník Norbert Kurilla. Podpis dohody je prvým krokom k jej implementácii a ratifikovať ju musí ešte Národná rada Slovenskej republiky. Cieľom dohody je obmedziť rast globálnej teploty do konca storočia na maximálne dva stupne Celzia a podľa možnosti významne pod túto hodnotu, až na jeden a pol stupňa Celzia. Viac

Rezort životného prostredia si pripomína Deň Zeme

21.04.2016 Zážitkové environmentálne aktivity, čistenie vodných nádrží a upratovanie okolia – aj o tomto je Deň Zeme v rezorte životného prostredia, ktorý celý svet oslavuje 22. apríla. Cieľom týchto aktivít je vzbudiť záujem o životné prostredie a svojím aktívnym prístupom urobiť niečo pre svoje okolie. Viac

 

 

Minister životného prostredia SR
Ing. László Solymos

     

     

--------------------------------------------------------