Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

 

 

Ministerstvo povolenie na prieskum uránu pri Jahodnej nepredĺži

16.04.2015
 
Ministerstvo životného prostredia SR definitívne nepredĺži povolenie na prieskum ložísk uránu v lokalite Jahodná-Kurišková pri Košiciach. Informoval o tom dnes minister životného prostredia Peter Žiga. Končí sa tým desaťročné obdobie, ktoré traumatizovalo obyvateľstvo v regióne. Viac

Minister Peter Žiga otvoril veľtrh CONECO

26.03.2015
 
Voda ako nevyhnutná súčasť života je dôležitým prvkom z hľadiska ochrany životného prostredia s veľkým potenciálom aj v energetike. Voda ako samostatný segment sa vôbec po prvýkrát stala súčasťou veľtrhu CONECO/Racioenergia/Voda. Podujatie slávnostným prestrihnutím pásky otvoril premiér SR Robert Fico spoločne s ministrom životného prostredia Petrom Žigom, generálnym riaditeľom Incheby Alexandrom Rozinom a zástupcami organizátorov podujatia. Veľtrh potrvá do soboty 28. marca 2015. Viac

MŽP: Klimatický atlas Slovenska pokrstili vodou z Lomnického štítu

26.03.2015
 
Slovensko sa po viac ako pol storočí dočkalo svojho ďalšieho klimatického atlasu. Slávnostne ho na veľtrhu Coneco v Bratislave uviedol do života minister životného prostredia Peter Žiga. Spoločne s generálnym riaditeľom Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Martinom Benkom symbolicky naliali na publikáciu vodu zo snehu z Lomnického štítu. Viac

Parlament schválil nový zákon o odpadoch

17.03.2015
 
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky 79 hlasmi schválili nový zákon o odpadoch z dielne ministerstva životného prostredia. Do oblasti odpadového hospodárstva má zaviesť viacero zmien. Cieľom nového zákona je priblížiť Slovensko k smerniciam a štandardom Európskej únie, viac odpad separovať a recyklovať, ale aj zaviesť poriadok a transparentnosť vzťahov. Na príprave nového zákona sa podieľali najvýznamnejšie subjekty odpadového hospodárstva združených v priemyselných zväzoch, samosprávy, ako aj akademická obec. Začiatkom decembra 2014 ho v rámci tzv. vnútrokomunitárneho pripomienkového konania odobrila aj Európska komisia. Zákon po podpise prezidentom SR nadobudne účinnosť 1. januára 2016. Viac

MŽP: Štát prevezme stopercentnú kontrolu nad vodnou elektrárňou v Gabčíkove

09.03.2015
 
Gabčíkovská elektráreň bude po takmer deviatich rokoch v plnom vlastníctve a pod plnou kontrolou štátu. Proces preberania kontroly bude ukončený dnes o polnoci, kedy prevádzka elektrárne prejde pod štátny podnik Vodohospodárska výstavba patriaci pod Ministerstvo životného prostredia SR. Informoval o tom dnes z gabčíkovskej elektrárne premiér Robert Fico spoločne s ministrom životného prostredia Petrom Žigom a riaditeľom Vodohospodárskej výstavby Ladislavom Lazárom. Krajský súd v Bratislave dnes právoplatne rozhodol o tom, že zmluva o prenájme Vodnej elektrárne Gabčíkovo je neplatná. Ide o žalobu, ktorú podal ešte v roku 2007 Úrad pre verejné obstarávanie proti Slovenským elektrárňam. Viac

 

RSS

Aktuálne

Aktuálne pracovné ponuky

Voľné pracovné miesta na Ministerstve životného prostredia SR Viac

Aktuálne verejné obstarávania

Ministerstvo životného prostredia v zmysle § 6 ods. 1 písm. a.) zákona o verejnom obstarávaní Viac

 

 

 

Aktuality

Informácia o meraní pomeru pár a benzínu systémov II. stupňa rekuperácie benzínových pár na čerpacích staniciach benzínu

10.04.2015 Odbor ochrany ovzdušia MŽP SR zverejnil vyššie uvedenú informáciu. Aj keď v nej uvedené povinnosti platia pre prevádzkovateľov čerpacích staníc benzínu, aktuálna je aj pre ostatnú odbornú aj laickú verejnosť. Viac

Ako správne kúriť tuhým palivom

10.04.2015 Odbor ochrany ovzdušia MŽP SR zverejnil informáciu „Ako správne kúriť tuhým palivom". Má poukázať na dôležitosť problematiky ochrany ovzdušia pri spaľovaní tuhých palív v malých spaľovacích zariadeniach v domácnostiach ale aj v „malých“ prevádzkach. Informácia je určená pre širokú laickú verejnosť a aj podnikateľov – prevádzkovateľov malých spaľovacích zariadení. Viac

Verejné pripomienkovanie správ o hodnotení a návrhov strategických dokumentov vodného hospodárstva MŽP SR

09.04.2015 Sekcia vôd MŽP SR zverejnila dňa 8. 4. 2015 na webovej stránke www.enviroportal.sk správy o hodnotení a návrhy strategických dokumentov vodného hospodárstva na verejné pripomienkovanie v rámci procesu SEA – v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Stanoviská k zverejneným materiálom je možné predkladať do 29.4.2015. Viac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavy

Voda a udržateľný rozvoj očami mladých umelcov

13.04.2015 Výtvarné práce zo 4. ročníka súťaže študentov stredných umeleckých škôl zdobia átrium hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Výstavu s názvom Voda a udržateľný rozvoj očami mladých umelcov organizuje Výskumný ústav vodného hospodárstva. Viac

 

 

 

 

 

 

   

RSS

Tlačové správy

Trend v článku o Zákone odpadoch zavádza a ignoruje fakty

17.04.2015 Ministerstvo životného prostredia sa dôrazne ohradzuje proti článku v týždenníku Trend pod názvom „Odpad smrdí od hlavy“. Okrem toho, že logiku nedáva ani samotný titulok, je článok zavádzajúci, obsahuje viacero faktických chýb a chýbajú v ňom aj dôležité informácie. Viac

Skončilo sa neformálne stretnutie Rady ministrov životného prostredia EÚ

17.04.2015 Diskusia k biodiverzite, politike zmeny klímy a obnoviteľným zdrojom energie. To boli hlavné témy neformálneho zasadnutia Rady ministrov životného prostredia a energetiky EÚ, ktoré sa uskutočnilo 14. a 15 apríla 2015 v lotyšskej Rige. Slovenskú delegáciu na stretnutí za oblasť životného prostredia viedol štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz. Viac

Ministerstvo povolenie na prieskum uránu pri Jahodnej nepredĺži

16.04.2015 Ministerstvo životného prostredia SR definitívne nepredĺži povolenie na prieskum ložísk uránu v lokalite Jahodná-Kurišková pri Košiciach. Informoval o tom dnes minister životného prostredia Peter Žiga. Končí sa tým desaťročné obdobie, ktoré traumatizovalo obyvateľstvo v regióne. Viac

MŽP: Experti sa venovali príprave na Konferenciu zmluvných strán Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru a aktivitám na podporu ratifikácie Minamatského dohovoru

15.04.2015 Približne 80 expertov z 21 krajín, medzinárodných inštitúcií a mimovládnych organizácií sa v Bratislave zúčastnilo prípravného workshopu pred konferenciou zmluvných strán Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru. Cieľom týchto dohovorov je chrániť zdravie ľudí a životné prostredie pred nebezpečnými látkami. Workshop zorganizovalo Regionálne centrum Bazilejského dohovoru, ktoré je organizačnou zložkou Slovenskej agentúry životného prostredia. Podujatia sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz. Viac

 

 

Minister životného prostredia SR
Ing. Peter Žiga, PhD.

     

  

  

--------------------------------------------------------