Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úradná tabuľa

OU-PO-OSZP1-2019/007282/KM

15.01.2019 Žiadosť o povolenie územnej výnimky zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-BB-OSZP1-2019/007145-MP

15.01.2019 Odborné stanovisko

Oznámenie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu

17.10.2018 Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030, 1. časť – Národný program znižovania emisií

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE KONCEPCIA OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY DO ROKU 2030

09.01.2019 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s § 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie začalo proces posudzovania vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu

OU-BB-OSZP3-2019/005731-002/ZI

08.01.2019 Konanie na vydanie súhlasu na zničenie biotopu európskeho významu a) 5.2 Kyslomilné bukové lesy (9110) Lt 5207 Kamenitá buková jedlina, b) biotop európskeho významu 5.1 Bukové a jedľovo bukové kvetnaté lesy (9130), Lt 5105 čučoriedková jedľová bučina so smrekom a Lt 5302 Nitrofilná nízkobylinná jedľová bučina v lesných porastoch č. 326 a, 326 b na parcele KN-C 3540/22 v k.ú. Donovaly. Ústne pojednanie sa uskutoční v stredu 23. januára 2019 so začiatkom o 9:00 hod. v kancelárii č. 727 na 7. poschodí Okresného úradu Banská Bystrica.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]