Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Focus - Grassland

Lúčne ekosystémy zastávajú dôležitú úlohu v rámci biodiverzity Európy. Ponúkajú ideálne podmienky pre rôznorodosť druhov a biotopov, sú zdrojom širokého využitia pre verejnosť a zároveň znižujú množstvo uhlíka. Zmeny v poľnohospodárstve a tlak na zmeny využitia pôdy spôsobili, že lúky zanikajú. Táto 56-stranová publikácia vydaná v roku 2008 dáva do popredia LIFE projekty ktoré boli zamerané na lúčne ekosystémy v rámci siete Natura 2000.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže