Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Granty EHP a Nórska

Celkovými cieľmi Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu je prispieť k odstraňovaniu regionálnych disparít v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a posilniť spoluprácu medzi prijímateľskými a prispievateľskými štátmi.

Pre Slovenskú republiku bola v zmysle Memoranda o porozumení pri implementácii Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a Memoranda o porozumení pri implementácii Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 vyčlenená suma 50 782 500 EUR z Finančného mechanizmu EHP a suma 53 835 000 EUR z Nórskeho finančného mechanizmu. Predmetné memorandá o porozumení, ktoré tvoria základný rámec spolupráce medzi prispievateľskými štátmi a Slovenskou republikou, boli podpísané dňa 28. novembra 2016 v Bratislave.

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže