Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zvýšenie výroby O3 a vodokružná kompresia O2 a O3

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

Informácia pre verejnosť

Projektová dokumentácia

Odborné stanovisko

Príslušný orgán štátnej vodnej správy:

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie