domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov - predprojektová a projektová príprava

Informácia o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v  znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon"):

Zverejnenie dokumentácie podľa § 16a ods. 7 vodného zákona:

Informácia pre verejnosť (PDF, 216 kB)

Projektová dokumentácia: sprievodná správa (PDF, 460 kB), prehľadná situácia (PDF, 1 MB)

Odborné stanovisko (PDF, 532 kB)

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava (odkaz).