Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Záchytné parkovisko - Predstaničný priestor, Šaľa

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

Informácia pre verejnosť

Projektová dokumentácia dostupná na webovom sídle príslušného orgánu štátnej vodnej správy: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek kraja: -TU-

Odborné stanovisko