hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vyšná Hutka - Protipovodňové opatrenia na pravom brehu Torysy v rkm 4,247

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov:

Informácia pre verejnosť, odborné stanovisko a projektová dokumentácia zverejnené prostredníctvom webového sídla príslušného orgánu štátnej vodnej správy: -TU-

Príslušný orgán štátnej vodnej správy:

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

Číslo konania: OU-KE-OSZP2-2020/025214.