hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vráble - vybudovanie HG vrtu s označením VH-3, zachytávajúceho podzemné vody prúdiace v neogénnych sedimentoch a určenie využiteľného množstva podzemnej vody v kategórii B pre spoločnosť TESGAL, s.r.o.

Informácia o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov:

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, (https://www.minv.sk/?informacia-pre-verejnost-364-2004).