hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vodná ťažba štrkopieskov Vysoká pri Morave

Informácia o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 7 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o  priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ZIP, 6,4 MB).

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava (odkaz).