Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Varín -úprava toku Varínka

04.10.2019

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

Informácia pre verejnosť

Projektová dokumentácia: časť 1, časť 2 (ZIP)

Odborné stanovisko

Príslušný orgán štátnej vodnej správy:

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja -TU-