hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Údržba koryta rieky Váh pod Vodným dielom Trenčianske Biskupice II - rozhodnutie

Rozhodnutie podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon") o tom, či činnosť "Údržba koryta rieky Váh pod Vodným dielom Trenčianske Biskupice II" je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona:

Rozhodnutie

Príslušný orgán štátnej vodnej správy:

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie