hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Centrum automatizácie a robotizácie automobilovej výroby Horná Streda II. etapa, Výroba automobilových karosérií a ich častí, I. fáza – FiBa1 a FiBa2 - Výroba podlahových Li-iontových batériových modulov

Záväzné stanovisko (PDF, 201 kB) podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.