hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Trenčianska Turná, lokalita Paľova hora - zlepšenie vodného hospodárstva v lese

Informácia o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v  znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon"):

Zverejnenie dokumentácie podľa § 16a ods. 7 vodného zákona:

Informácia pre verejnosť (PDF, 379,4 kB)

Projektová dokumentácia: časť 1 (ZIP, 42,1 MB), časť 2 (ZIP, 22,3 MB)

Odborné stanovisko (PDF, 509,1 kB)

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín (odkaz).