hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

„Štúdia rehabilitačných opatrení v rámci projektu DaReM- Danube Rehabilitation Measures, Pilotný projekt“

Zverejnenie informácií podľa § 16a ods. 17 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon"):

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomašiková 46, 832 05 Bratislava (odkaz na správne konanie).