hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Štúdia rehabilitačných opatrení v rámci projektu DaReM- Danube Rehabilitation Measures, Pilotný projekt - doplnenie

Zverejnenie informácií podľa § 16a ods. 17 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon"):

Informácia pre verejnosť - doplnenie (PDF, 166 kB)

Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP2-2021/015051/3-SKD (PDF, 1,2 MB)

Oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 11.08.2021 (PDF, 166 kB)

Odborné stanovisko (PDF, 8,6 MB)

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava (odkaz)