Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Stavba: Úsek od VZ Tále po existujúcu šachtu (Trangoška - Bystrá) - rekonštrukcia, VDJ Bystrá 50 m3 - rekonštrukcia - II. etapa

18.11.2019

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov:

Informácia pre verejnosť

Projektová dokumentácia (ZIP)

Odborné stanovisko

Príslušný orgán štátnej vodnej správy:

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie