Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rýchlostná cesta R2 Rožňava - Jablonov nad Turňou (tunel Soroška)

Zverejnenie informácií podľa § 16a ods. 17 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon"):

Informácia pre verejnosť (PDF, 36 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti je z dôvodu veľkého objemu dát dostupná k nahliadnutiu na príslušnom orgáne štátnej vodnej správy (OÚ Košice)

Správa o hodnotení podmienok podľa § 16 ods. 6 písm. b) bodov 1 až 4 vodného zákona (ZIP, 20 273 kB)

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice (odkaz).