hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Rýchlostná cesta R2 križovatka D1-Trenčianska Turná - rozhodnutie

Rozhodnutie podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon") o tom, či činnosť "Rýchlostná cesta  R2 križovatka D1- Trenčianska Turná"  je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona:

 

Rozhodnutie (PDF, 405 kB)

Príslušný orgán štátnej vodnej správy:
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie