Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rybáreň Svätého Petra Jelka – úprava hospodárskych nádrží

27.09.2019

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

Informácia pre verejnosť

Projektová dokumentácia: správa, situácia (súčasný stav), situácia (navrhovaný stav)

Odborné stanovisko

Príslušný orgán štátnej vodnej správy:

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie