hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Rozvoj účinného systému CZT v Žarnovici s cieľom znížiť emisie znečisťujúcich látok

Informácia o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov:

Informácia pre verejnosť (PDF)

Projektová dokumentácia (ZIP)

Odborné stanovisko (PDF)

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 947 05 Banská Bystrica (odkaz)