Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rieka Nitra – Preseľany Biokoridor

04.05.2020

V zmysle ustanovenia § 16a ods. 7 vodného zákona  informácia pre verejnosť o začatí správneho konania spolu s odborným stanoviskom VÚVH a projektovou dokumentáciou pre navrhovanú činnosť „Rieka Nitra – Preseľany Biokoridor od rkm 79,635 (cestný most Preseľany) po odberný objekt rkm 80,500“