hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Revitalizácia verejného priestranstva v obci Jedlinka

Informácia o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v  znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon"):

Zverejnenie dokumentácie podľa § 16a ods. 7 vodného zákona:

Informácia pre verejnosť (PDF, 336 kB)

Projektová dokumentácia (ZIP, 3 MB)

Odborné stanovisko (PDF, 365 kB)

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov (odkaz).