hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Revitalizácia rybníka – HSH, s.r.o., Veľké Zálužie

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov:

Príslušný orgán štátnej vodnej správy:

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, odkaz na úradnú tabuľu