hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01

Informácia o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v  znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon"):

Zverejnenie dokumentácie podľa § 16a ods. 7 vodného zákona:

Informácia pre verejnosť (PDF, 50,7 kB)

Projektová dokumentácia (ZIP, 40,4 MB)

Odborné stanovisko (PDF, 583 kB)

príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica (odkaz).