hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Projekt ECO PLUS v Mondi SCP, a. s. Ružomberok

Informácia pre verejnosť podľa § 16a ods.7 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) o začatí konania.
· Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, úsek štátnej vodnej správy oznamuje verejnosti, že subjekt Mondi SCP, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051 požiadal listom č. 2019/IČ/1/227 zo dňa 19. 12. 2019 o vydanie rozhodnutia k navrhovanej činnosti podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) pre pripravovanú činnosť/stavbu „Projekt ECO PLUS v Mondi SCP, a. s. Ružomberok“, podľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie navrhovanej činnosti/stavby „Projekt ECO PLUS v Mondi SCP, a. s. Ružomberok“ (vypracoval: CELPROJEKT plus, s.r.o., Ružomberok, november 2019). Investorom navrhovanej činnosti/stavby „Projekt ECO PLUS v Mondi SCP, a. s. Ružomberok“ je Mondi SCP a. s. Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok. Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie.

· Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, úsek štátnej vodnej správy listom zo dňa 23. 12. 2019 požiadal Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava (VÚVH) o vydanie odborného stanoviska k navrhovanej činnosti, či uvažovanou stavbou/činnosťou „Projekt ECO PLUS v Mondi SCP, a. s. Ružomberok“ ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a správne konanie rozhodnutím číslo OU-ZA-OSZP2-2019/053918-03/Mac zo dňa 23. 12. 2019 prerušil. Odborné stanovisko VÚVH bolo doručené dňa 31. 01. 2020.

· Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy k projektovej dokumentácii navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku do 10 dní od ich zverejnenia na webovom sídle orgánu štátnej vodnej správy a na webovom sídle ministerstva na adresu:
Okresný úrad Žilina
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

· Proti rozhodnutiu vydanému podľa § 16a ods. 1 vodného zákona nie je prípustné odvolanie.

· Súčasťou informácie o začatí konania je:

- Projektová dokumentácia stavby/činnosti
- Odborné stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava (VÚVH) k navrhovanej činnosti

Číslo: OU-ZA-OSZP2-2020/008276-05/Mac

Na stiahnutie: stanovisko_vuvh_projekt_eco_plus_mondi_scp.pdf (PDF, 344 kB)

 

Projektová dokumentácia -TU-