hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vodná nádrž Furmanec

Informácia pre verejnosť podľa § 16a ods. 7 zákona č. 364/2004 Z. z. o  vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) o podaní žiadosti o povolenie výnimky  (PDF, 335 kB)

Rozhodnutie, že navrhovaná činnosť  "Vodná nádrž Furmanec" je činnosťou  podľa § 16 ods. 6 písm. b)  vodného zákona  a je potrebné posúdenie podľa § 16 ods. 6 písm. b) prvého až štvrtého bodu vodného zákona (PDF, 472 kB)

Projektová dokumentácia (ZIP, 19 MB)

Správa o splnení podmienok (ZIP, 3 MB)

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov (odkaz).