hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Rekonštrukcia mosta č. M4404 (III/3515-008), most cez potok Hažlinka v obci Hažlín

Záväzné stanovisko (PDF, 546 kB) podľa § 16a ods. 10 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov.