Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podhorany-výstavba inžinierskych sietí pre 13 RD

20.04.2020

v zmysle ustanovenia § 16a ods. 7 vodného zákona, zverejnenie informácie pre verejnosť o začatí správneho konania spolu s odborným stanoviskom VÚVH a projektovou dokumentáciou pre navrhovanú činnosť „Podhorany-výstavba inžinierskych sietí pre 13 RD“