hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska strieborných rúd ROŽŇAVA - STRIEBORNÁ ŽILA

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov; súčasťou je informácia pre verejnosť, odborné stanovisko a projektová dokumentácia.

Príslušný orgán štátnej vodnej správy:

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie (odkaz)