hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Plán otvárky, prípravy a dobývania Gemerská Poloma - Mastenec na roky 2021 - 2040

Informácia o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon"):

Zverejnenie dokumentácie podľa § 16a ods. 7 vodného zákona:

Informácia pre verejnosť (PDF, 229 kB)

Projektová dokumentácia (PDF, 2 MB)

Odborné stanovisko (PDF, 3 MB)

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice (odkaz).