hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Oravská Polhora - úprava toku Polhoranka

Informácia o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v  znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon"):

Zverejnenie dokumentácie podľa § 16a ods. 7 vodného zákona:

Informácia pre verejnosť (PDF, 158 kB)

Projektová dokumentácia: časť 1 (ZIP, 28 MB), časť 2 (DUR, ZIP, 28 MB), časť 3 (EIA, ZIP, 30 MB)

Odborné stanovisko (PDF, 585 kB)

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina (odkaz).