hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Oravská Polhora – úprava toku Polhoranka

Informácia pre verejnosť podľa § 16a ods. 7 zákona č. 364/2004 Z. z. o  vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) o podaní žiadosti o povolenie výnimky z  environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona:

Informácia o podaní žiadosti o povolenie výnimky z  environmentálnych cieľov (PDF, 236 kB)

Projektová dokumentácia (ZIP,28 MB)

Správa o splnení podmienok podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona (PDF, 1 MB)

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina (odkaz).