hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Obnova a zlepšenie vodného režimu v CHVÚ Poiplie

Informácia o konaní podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení do 31.12.2021:

Informácia pre verejnosť (50,5 kB)

Projektová dokumentácia - časť 1 (52,4 MB)

Projektová dokumentácia - časť 2 (52,4 MB)

Projektová dokumentácia - časť 3 (13,5 MB)

Odborné stanovisko (344,9 kB)

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie Ľ. Štúra 1, 947 05 Banská Bystrica (odkaz).