hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Novostavba 4 bytových domov Myjava - Vŕšok, vrátane potrebnej technickej infraštruktúry

Rozhodnutie podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon") o tom, či činnosť "Potrubie - úsek Nedožery - Brezany, VDJ Prievidza 2x1000 m3 - rekonštrukcia, VDJ Prievidza 2x2500 m3 - rekonštrukcia" je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona:

Rozhodnutie (PDF, 140 kB)

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín (odkaz).