Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová expedícia – HYZA Topoľčany 1. a 2. etapa

23.04.2020

v zmysle ustanovenia § 16a ods. 7 vodného zákona informácia pre verejnosť o začatí správneho konania spolu s odborným stanoviskom VÚVH a projektovou dokumentáciou pre navrhovanú činnosť „Nová expedícia – HYZA Topoľčany 1. a 2. etapa“.